Starostwo Powiatowe w Augustowie

Dziś uczeń – jutro pracownik

Projekt „Dziś uczeń – jutro pracownik”

Dziś uczeń – jutro pracownik

 

Cel realizacji:
a) Cel ogólny projektu – dostosowanie oferty edukacyjnej Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy, regionalnego w tym krajów Unii Europejskiej.
b) Cele szczegółowe
– Podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczniów ACE do potrzeb lokalnego rynku pracy, regionalnego w tym krajów Unii Europejskiej.
– Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez kształtowanie sylwetki ucznia posiadającego odpowiednie umiejętności umysłowe i praktyczne niezbędne do wykonywania określonego zawodu, a zarazem umożliwiające pełną identyfikację z zawodem i ze środowiskiem pracy.
– Otrzymanie dotacji na zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego IT, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia.
– Rozwój współpracy z partnerami lokalnymi w zakresie kształcenia zawodowego.

Opis Projektu:
Zweryfikowanie i wzbogacenie oferty edukacyjnej Augustowskiego Centrum Edukacyjnego miało na celu dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy. Uwzględniono zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach również w Unii Europejskiej. Zgodnie z złożeniami programu Modernizacji Oferty Edukacyjnych, absolwenci ACE technikum organizacji usług gastronomicznych zdobędą umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym w tym zawodzie, co wpłynie na wzrost szans na zatrudnienie.
Proponowane kierunki kształcenia zawodowego i profile wypływały z szeregu przeprowadzonych analiz, ankiet i konsultacji społecznych. Oferta Centrum przedstawiana rokrocznie gimnazjalistom uwzględnia:
– wyniki ankiet przeprowadzanych wśród uczniów klas III gimnazjum w Augustowie i 1-2 gimnazjum z terenu powiatu augustowskiego (aspiracje uczniów i rodziców),
– analizy rynku pracy dokonywanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie,
– preferencje lokalnych pracodawców w zakresie zawodów i profili kształcenia, a także wiadomości, umiejętności, kompetencji absolwentów szkoły w danym zawodzie,
– tzw. „modę” na niektóre kierunki bądź profile kształcenia.
– możliwości kadrowe i wyposażenie pracowni Centrum.
Uwzględniając powyższe analizy i perspektywę rozwoju usług turystycznych, które związane są z rozwojem usług hotelarskich i żywieniowych – ACE wzbogaciło swoją ofertę edukacyjną poprzez opracowanie i upowszechnienie w kształceniu zawodowym dokumentacji programowej o budowie modułowej dla specjalizacji gastronomicznej z językiem obcym – w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych i wsparcie technologiami informacyjnymi procesu dydaktycznego w zakresie nabywania i kształtowania umiejętności zawodowych.

Przejdź do treści