Starostwo Powiatowe w Augustowie

Czas na staż

Powiat Augustowski jest beneficjentem projektu „Czas na staż”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie.

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie i rozwój kompetencji oraz umiejętności zawodowych, pożądanych i zwiększających szanse zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zgodnie z kierunkiem kształcenia 139 uczniów i 9 nauczycieli zawodu Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2019 r.

W ramach projektu organizowane i realizowane będą  praktyki  i staże zawodowe w przedsiębiorstwach woj. podlaskiego z branży mechanicznej, żywienia i gastronomii oraz turystycznej.

Efektem projektu będzie nabycie kompetencji przez 45 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej dzięki realizacji praktyk, 94 uczniów Technikum nr 2 w wyniku realizacji staży zawodowych oraz 9 nauczycieli zawodu w ZST, którzy odbędą staże u pracodawców.

Wartość projektu wynosi 1 861 363,20 zł, w tym:

– dofinansowanie EFS: 1 582 158,72 zł

– Budżet Państwa: 186 104,48 zł

– wkład własny: 93 100,00 zł

 

Przejdź do treści