Starostwo Powiatowe w Augustowie

Branżowe centrum

Projekt „Branżowe centrum”.

 

 

 

Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych
w Augustowie – remont i doposażenie bazy edukacyjnej szkoły

 

Projekt współfinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013,
Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej,
Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Całkowita wartość projektu: 942.137,68 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu: 938.417,34 PLN
Płatności z budżetu środków eurpoejskich: 516.129,53 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 422.287,81 PLN

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie

Przedmiotem projektu jest zakup doposażenia zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie wraz z niezbędnym remontem mającym na celu dostosowanie pomieszczeń i istniejących instalacji na potrzeby planowanych do zakupienia maszyn, urządzeń i sprzętu, a także dostosowanie wewnątrz budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu powstanie Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego, które z założenia wspierać będzie kierunki i specjalności zawodowe odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku pracy i jednocześnie bezpośrednio wpływające na rozwój branż kluczowych w województwie podlaskim. Powstanie Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego, pozwoli na dostępność młodzieży uczącej się do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w zakładach pracy w branżach kluczowych regionu m.in. mechaniczna, turystyczna, spożywcza. Opisywane przedsięwzięcie inwestycyjno-rozwojowe zagwarantuje profesjonalne wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu w nowoczesne maszyny i urządzenia, a także pomoce naukowe i dydaktyczne.
W ramach projektu zaplanowano:
1.    Remont 6 pracowni do praktycznej nauki zawodu Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego oraz łazienki i podjazdów do pracowni gastronomicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
2.    Doposażenie 2 pracowni branży turystycznej (pracownia języków obcych, pracownia kształcenia menadżerów turystyki)
3.    Doposażenie 3 pracowni branży mechanicznej (pracownia obróbki skrawaniem, pracownia spawalnicza, pracownia samochodowa),
4.    Doposażenie 2 pracowni branży spożywczej (2 pracownie gastronomiczne).

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2010 – 2011, przy czym główne działania inwestycyjne o wartości realizowane będą w II i III kwartale 2011 roku.
Wykonanie inwestycji pozwoli na zwiększenie jakości oferty edukacyjnej
Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, a tym samym umocnienie jej pozycji w regionie. Szkoła będzie kształcić w kierunkach i specjalnościach zawodowych dostosowanych do wymagań rynku pracy i nowoczesnej gospodarki wykorzystującej najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Dzięki poprawie warunków kształcenia absolwenci będą posiadali lepsze kwalifikacje, a tym samym większe szanse na zatrudnienie, szczególnie w branżach priorytetowych dla Województwa Podlaskiego, czyli branży mechanicznej, turystycznej i spożywczej.
W ramach projektu oprócz przystosowania pracowni do nauki zawodu planuje się również zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, gwarantując tym samym pełną dostępność do obiektu, co ma duże znaczenie w edukacji młodzieży niepełnosprawnej.

15.09.2011r.
W Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie dobiega końca realizacja projektu, mającego na celu doposażenie bazy edukacyjnej szkoły w profesjonalne maszyny i urządzenia, a także pomoce naukowe i dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu.
W ramach projektu doposażono 2 pracownie branży turystycznej (pracownia języków obcych i pracownia kształcenia menadżerów turystyki), 3 pracownie branży mechanicznej (pracownia obróbki skrawaniem, pracownia spawalnicza i pracownia samochodowa) oraz 2 pracowni branży spożywczej (2 pracownie gastronomiczne). Wcześniej przeprowadzony został remont pracowni (6 pracowni) i istniejących instalacji na potrzeby nowych maszyn, urządzeń i sprzętu. Dostosowano obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wyremontowano łazienkę oraz wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich do 2 pracowni gastronomicznych.
Rezultaty realizacji projektu można obejrzeć ma prezentowanych zdjęciach.
Zakończenie planowane jest we wrześniu, otwarcie 3 październiku br.

 


Pracownia języków obcych
Pracownia obróbki skrawaniem – programowania obrabiarek numerycznych
Pracownia obróbki skrawaniem – programowania obrabiarek numerycznych
Pracownia gastronomiczna


Pracownia gastronomiczna


Pracownia samochodowa – symulator nauki jazdy samochodem

Otwarcie Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego

 

 

Przejdź do treści