Starostwo Powiatowe w Augustowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Umowy z PROW podpisane

25 lipca zostały podpisane umowy na realizację zadań drogowych z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Flaga UEProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

 

„Przebudowa drogi nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek
na odcinku Sosnowo – Kopiec”
mająca na celu:

usprawnienie komunikacji na terenie Gminy Sztabin i Bargłów Kościelny poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek na odcinku Sosnowo – Kopiec

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Informujemy, iż w dniu 25 lipca 2016 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00009-65151-UM1000034/16 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, 15-888, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
a Powiatem Augustowskim z siedzibą w Augustowie, 16-300, ul. 3 Maja 29, na realizację zadania: „Przebudowa drogi nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek  na odcinku Sosnowo – Kopiec”, w wyniku którego zostanie osiągnięty następujący cel operacji: usprawnienie komunikacji na terenie Gminy Sztabin i Bargłów Kościelny poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek na odcinku Sosnowo – Kopiec.
Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji (km):
Przebudowa drogi – 3,48 km
Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiat augustowski, gmina Sztabin, miejscowości: Kopiec, Jaziewo.
Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji: 1 526 958 zł  (słownie złotych: jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Materiał opracowany przez Powiat Augustowski
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Flaga UEProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

 

„Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku – od ul. Batorego w stronę Sztabina”

mająca na celu:
usprawnienie komunikacji na terenie miejscowości Lipsk poprzez przebudowę odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Informujemy, iż w dniu 25 lipca 2016 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00062-65151-UM1000036/16 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, 15-888, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
a Powiatem Augustowskim z siedzibą w Augustowie, 16-300, ul. 3 Maja 29, na realizację zadania:
„Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku – od ul. Batorego w stronę Sztabina”, w wyniku której zostanie osiągnięty następujący cel operacji:
usprawnienie komunikacji na terenie miejscowości Lipsk poprzez przebudowę odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku.
Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji (km):
Przebudowa drogi – 0,33 km
Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiat augustowski, Gmina Lipsk, miejscowości: Lipsk
Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji: 380 632 zł  (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwa), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Materiał opracowany przez Powiat Augustowski
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Umowy z PROW podpisane
W poniedziałek 25 lipca odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację zadań drogowych z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomiędzy samorządem Województwa Podlaskiego a samorządami z północno – wschodniej części województwa podlaskiego: Powiatem Augustowskim, Powiatem Sejneńskim, Gminą Augustów, Miastem i Gminą Lipsk oraz Gminą Krasnopol. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowy podpisali Członkowie Zarządu: Stefan Krajewski i Bogdan Dyjuk.
– Realizacja zadań drogowych, na które podpisujemy dzisiaj umowy, z pewnością wpłynie na poprawę sieci dróg i komunikację w regionie – powiedział Bogdan Dyjuk. – Jestem przekonany, że zgodnie z hasłem „Zmieniamy Podlaskie” wspólnie uda się nam zmienić województwo w region bogaty w infrastrukturę, służącą mieszkańcom i przyjezdnym.
– Potrzeby modernizacji i budowy dróg lokalnych są bardzo duże – przyznał Stefan Krajewski. – Z pewnością będziemy chcieli uruchomić jeszcze jeden nabór wniosków w ramach PROW, jest to jednak uzależnione od oszczędności powstałych  przy wydatkowaniu właśnie przyznanych środków.
Powiat Augustowski otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch zadań: „Przebudowa drogi nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek  na odcinku Sosnowo – Kopiec” oraz „Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku – od ul. Batorego w stronę Sztabina”.
Umowy w imieniu Powiatu podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski oraz Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu.
–  Dzięki staraniom władz samorządowych Województwa Podlaskiego mogliśmy dzisiaj podpisać umowy na zadania, których realizacja przyczyni się do poprawy życia, szczególnie na obszarach wiejskich – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński. – Dziękujemy Zarządowi Województwa za dotychczasowe działania i czekamy na kolejne zadania kierowane do szczebla powiatowego i gminnego, które pozwolą na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na potrzeby społeczności lokalnej.
Red.

PROW
PROW
PROW
PROW
Przejdź do treści