Starostwo Powiatowe w Augustowie

Plany i programy

Plany i programy Powiatu Augustowskiego

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 r.:
  1. część 1 strategii,
  2. część 2 strategii.
   1. Sprawozdanie z realizacji zadań operacyjnych w 2020 roku
 2. Polityka Prorodzinna Powiatu Augustowskiego.
  1. Sprawozdanie za rok 2020
 3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
 4. Program współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 5. Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019-2023.
  1. Sprawozdanie za rok 2020
 6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019-2021.
  1. Sprawozdanie z Programu Rozwoju Pieczy – 2020
  2. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2020 wersja II
 7. Program Rozwoju Powiatu Augustowskiego do 2020 roku.
  1. Sprawozdanie z realizacji zadań operacyjnych w 2020 roku
 8. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” na lata 2016-2020.
  1. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” na lata 2016 – 2020
 9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022.
  1. Sprawozdanie za rok 2020
 10. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2017-2022.
  1. Sprawozdanie za rok 2020
 11. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Augustowskiego na lata 2021-2025.
 12. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023.
Przejdź do treści