Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo

Tablica informacyjna
Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi – Bór – Sosnowo – Kopiec – Mogilnice – Dębowo – Dolistowo – do drogi wojewódzkiej nr 670, w km rob. 0+000 do km rob. 0+120.

Opis:

Zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B. Droga obecnie posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości około 3,70 m. W nawierzchni drogi występują duże nierówności, zapadnięcia i wyboje spowodowane wieloletnim okresem użytkowania oraz brakiem odpowiedniej nośności podłoża. Konieczna jest korekta parametrów geometrycznych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu, zapewnienia lepszego komfortu i płynności jazdy, a także w celu zagwarantowania właściwego odwodnienia. W ciągu drogi obecnie występują przepusty drogowe wymagające przebudowy oraz zlokalizowany jest obiekt mostowy w bardzo złym stanie technicznym o konstrukcji drewnianej i długości konstrukcji nośnej 53,70 m. Obiekt ten został wybudowany około 30 lat temu jako tymczasowy i po takim okresie użytkowania jego dalsze naprawy są nieuzasadnione technicznie ani ekonomicznie.

Cele projektu:

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru objętego zadaniem, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów a także rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Sztabin i Powiatu Augustowskiego.

Efekty:

  • rozbiórka istniejącego mostu o konstrukcji drewnianej i budowa nowego mostu na rzece Biebrza o konstrukcji żelbetowej zaprojektowany do przenoszenia  obciążeń do 40 ton,
  • przebudowa istniejących oraz budowa nowych przepustów drogowych w ilości 5 szt.
  • wzmocnienie konstrukcji nasypów przy pomocy materaca geosyntetycznego i geokraty komórkowej,
  • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 6,00 grubości 5 + 4 cm  na łącznej długości 1,47 km,
  • wykonanie elementów odwodnienia drogi,
  • wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań z innymi drogami publicznymi ( przebudowa skrzyżowania z drogą Nr 1220B),
  • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wykonanie oznakowania pionowego.

Harmonogram prac:

Lp. Elementy i rodzaje robót Okres realizacji od-do
(miesiąc i rok)
1. ROZBUDOWA DROGI lipiec  2020 – grudzień 2020
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów, usunięcie humusu, rozbiórki elementów dróg i przepustów ) lipiec 2020 – wrzesień 2020
1.2 ROBOTY ZIEMNE I PRZEPUSTY sierpień  2020 – październik 2020
1.3 PODBUDOWY (profilowanie i zagęszczanie podłoża, oczyszczenie i skropienie, wzmocnienie słabego podłoża,  podbudowa z mieszanki kruszyw) październik  2020 –  listopad 2020
1.4 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO październik  2020 –  listopad 2020
1.5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome , bariery ochronne, tablice informacyjne) listopad  2020 – grudzień 2020
1.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ( elementy ulic- chodnik/peron, pobocza, elementy odwodnienia – ścieki, oczyszczenie rowów, umocnienie skarp rowów i ścieków poprzez humusowanie i brukowanie) listopad  2020 – grudzień 2020
2. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NA RZ. BIEBRZA lipiec  2020 – grudzień 2020
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (wymagania ogólne, obsługa geodezyjna, rozbiórka starego obiektu) lipiec 2020 – grudzień 2020
2.2 FUNDAMENTOWANIE (wykopy, ścianki szczelne i posadowienie pośrednie na palach) sierpień  2020 – wrzesień 2020
2.3 ZBROJENIE i KONSTRUKCJE STALOWE
( zbrojenie stalą klasy A-IIIN, drobne elementy stalowe)
wrzesień 2020  – październik 2020
2.4 BETON (beton konstrukcyjny i niekonstrukcyjny, prefabrykaty betonowe i polimerobetonowe) wrzesień 2020  – październik 2020
2.5 IZOLACJE  i  NAWIERZCHNIE ( izolacja cienka i gruba, nawierzchnia z asfaltu lanego, nawierzchnia na kapach) październik  2020 –  listopad 2020
2.6 ODWODNIENIE (wpusty mostowe, przewody odpływowe i zbiorcze, odwodnienie izolacji pomostu,  ścieki,  drenaż zasypki) październik  2020 –  listopad 2020
2.7 ŁÓŻYSKA (łożyska garnkowe) październik  2020 –  listopad 2020
2.8 DYLATACJE  (urządzenia dylatacyjne, uciąglenie nawierzchni) październik  2020 –  listopad 2020
2.9 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (krawężniki kamienne, bariery) listopad  2020 – grudzień 2020
2.10 INNE ROBOTY MOSTOWE
(zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, umocnienie skarp, gabiony, schody skarpowe, próbne obciążenia pali i przęseł)
listopad  2020 – grudzień 2020
3. NAZDZÓR INWESTORSKI lipiec  2020 – grudzień 2020
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza – roboty w trakcie.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza – roboty w trakcie.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza – roboty w trakcie.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza – roboty w trakcie.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza – roboty w trakcie.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza – roboty w trakcie.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza – roboty w trakcie.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza – roboty w trakcie.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza – roboty w trakcie.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo – Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza – roboty w trakcie.

 

Przejdź do treści