1

Informacja o XXII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XXII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.
 5. Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 166/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XV/2020 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.
 11. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2021 r.
 12. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024 w I półroczu 2021 roku.
 13. Przyjęcie protokołu Nr XXI/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Informacja o XXI sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XXI sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2020 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2020 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Przyjęcie protokołu Nr XX/21 z dnia 31 maja 2021 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2020 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu za rok ubiegły. Jest to dokument obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2020 roku. W zapisach ustawowych zawarte jest wskazanie, że w Raporcie powinno być w szczególności odniesienie do realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu za rok poprzedni.

Podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie w dniu 31 maja 2021 roku Starosta Jarosław Szlaszyński przedstawił raport przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 13 maja 2021 roku.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu będzie rozpatrywać Raport podczas sesji w dniu 30 czerwca 2021 roku, na której podejmowana będzie uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

W debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos,
 • miejsce zamieszkania (miejscowość),
 • listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Powiatu. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 29 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 26 (II piętro).

 
Informacja o XX sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że obrady XX sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2020 r.
 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.
 8. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2020 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2020 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021 w roku 2020 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku.
 11. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu augustowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.
 19. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2020 rok.
 20. Przyjęcie protokołu Nr XIX/21 z dnia 30 marca 2021 r.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie ul. Tytoniowa 6, 16-300 Augustów

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 3B, 16-300 Augustów

Szczegóły w załączniku.
Informacja o 19 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 19 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA !
Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 7. Sprawozdanie z wysokości w 2020 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2 w Augustowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów – Raczki do parametrów drogi ekspresowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.
 15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2020 r. (materiał przedłożony na sesji)
 16. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego. (materiał przedłożony na sesji)
 17. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/21 z dnia 18 stycznia 2021 r.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów.

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3a, 16-300 Augustów

Szczegóły w załączniku.