Informacja o 2 sesji Rady Powiatu VII Kadencji

Uprzejmie informuję, że obrady 2 sesji Rady Powiatu w  Augustowie odbędą się w dniu 6  czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 14.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Augustowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 12/II/02 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 17  grudnia 2002 r. w sprawie desygnowania delegata Powiatu Augustowskiego do Związku Powiatów Polskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 270/XXXIV/2022 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 271/XXXIV/2022 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXVII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Augustowskiej Organizacji Turystycznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 186/XXIII/05 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXIII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 274/XXXV/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”.
 20. Przyjęcie protokołu I/24 z dnia 6 maja 2024 r.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Michał Kotarski
Starosta Augustowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres 3 miesięcy

Starosta Augustowski

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres 3 miesięcy

 1. Działka Nr 3269/2 o powierzchni 317 m² położona w Augustowie obręb 3:
  • posiada założoną księgę wieczystą SU1A/00013318/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowana;
  • nieruchomość może być wykorzystana na cele rekreacyjne z dopuszczeniem realizacji tymczasowych obiektów handlowo – usługowych;
 2. Wywoławcza wysokość czynszu – 3200,00 zł miesięcznie netto, płatny na konto Starostwa Powiatowego;
 • Minimalne postąpienie – 40,00 zł.
 • Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 • Dzierżawca zostanie zobowiązany do ponoszenia na własny koszt wszelkich świadczeń publicznych, związanych z dzierżawioną nieruchomością.
 1. Na dzierżawionym terenie zakazuje się wznoszenia budynków i innych obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.
 2. W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój nr 108, parter).
 4. Wadium w wysokości 800 zł można wpłacać do dnia 29 maja 2024 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A. (liczy się data wpływu środków na konto).
 5. Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz organizatora przetargu.
 8. Organizator przetargu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter), tel. 87 643 96 79.

Starosta

mgr Piotr Rusiecki

(podpis odręczny)

Augustów, dnia 20.05.2024 r.
Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego w zakresie rozwoju sportu

Załącznik do Uchwały Nr 3/1/2024
Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 9 maja 2024r.

Ogłoszenie
Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Augustowskim (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 06.04.2023r. poz. 2026), Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego w zakresie rozwoju sportu.

O dotację celową mogą ubiegać się kluby sportowe działające na obszarze powiatu augustowskiego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
§ 1. Celem publicznym udzielanego wsparcia z zakresu rozwoju sportu jest:
1. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych działających na terenie powiatu augustowskiego,
2. poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu augustowskiego,
3. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców powiatu augustowskiego,
4. osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych działających na obszarze powiatu augustowskiego.
§ 2. 1. Przedmiotem dotacji celowej może być wsparcie finansowe klubu sportowego
w zakresie następujących zadań:
1) realizacja programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny i strojów sportowych,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych na terenie powiatu augustowskiego dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej.
2. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji celowej ustala się:
od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2024r.
§ 3. Na udzielenie dotacji celowych klubom sportowym przeznaczono w budżecie Powiatu Augustowskiego w 2024 roku kwotę ogółem 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
§ 4. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać do Zarządu Powiatuw Augustowie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów lub w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, Biuro Obsługi Klienta – w terminie do 14 czerwca 2024r., do godz. 15.00. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Augustowie.
2. Dopuszcza się możliwość składania wniosków w postaci elektronicznej. Wniosek taki powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku:

1) adres mailowy: powiat.augustowski@home.pl,
2) adresy skrytek na ePUAP: /StarostwoPowiatoweAugustow/SkrytkaESP lub /StarostwoPowiatoweAugustow/skrytka

§ 5. Od rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia dotacji celowejz budżetu Powiatu Augustowskiego nie przysługuje odwołanie.
§ 6. Informacja o udzielonych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie w terminie 7 dni od ich przyznania.
§ 7. Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Augustowskim a klubem sportowym.
§ 8. 1. Szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego w zakresie rozwoju sportu określa Uchwała Nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Augustowskim (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 06.04.2023r. poz. 2026).
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego stanowi załącznik do powyższej uchwały Rady Powiatu w Augustowie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Augustowie
Piotr Rusiecki
/podpis odręczny/

Załączniki:

UCHWAŁA NR 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Augustowskim

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego w zakresie rozwoju sportu

Klauzula informacyjna RODO
Informacja o pierwszej sesji Rady Powiatu VII Kadencji

Uprzejmie informuję, że Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2024 roku zwołał I sesję Rady Powiatu w Augustowie na dzień 6 maja 2024 roku.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Obrady rozpoczną się o godzinie 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

Z poważaniem

Starosta Augustowski
Jarosław Szlaszyński

Załącznik:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2024 r. w  sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Augustowie w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. w celu złożenia ślubowania przez radnych.
Informacja o 47 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 47 sesji Rady Powiatu w Augustowie, odbędą się w dniu 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 12:00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2023 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Przyjęcie protokołu XLVI/24 z dnia 18 kwietnia 2024 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu za rok ubiegły – dokument obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu. W zapisach ustawowych zawarte jest wskazanie, że w Raporcie powinno być w szczególności odniesienie do realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu za rok poprzedni.

Podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie w dniu 18 kwietnia 2024 roku Starosta Jarosław Szlaszyński przedstawił Raport o stanie Powiatu za 2023 rok przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 11 kwietnia 2024 roku.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu będzie rozpatrywać Raport podczas sesji w dniu 30 kwietnia 2024 roku, na której podejmowana będzie uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

W debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos,
 • miejsce zamieszkania (miejscowość),
 • listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Powiatu. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 29 kwietnia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 26 (II piętro).
Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Starosta Augustowski
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Działka Nr 2586 o powierzchni 0,0373 ha położona w obrębie 2 gminy Miasto Augustów:

 • Posiada założoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie SU1A/00030585/9;
 • niezabudowana; na nieruchomości znajduje się stacja transformatorowa;
 • planowane zagospodarowanie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
 • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod ciąg pieszy.

Wysokość czynszu – 2 238,00 zł rocznie netto + podatek Vat wg stawki obowiązującej w danym roku, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostaje ustalony
z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter), tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 15.04.2024 r.
Informacja o 46 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 46 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 18 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Augustowie na używanie flagi Powiatu Augustowskiego celem eksponowania w siedzibie urzędu.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023  rok”.
 7. Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2023.
 8. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok.
 9. Przyjęcie protokołu XLV/24 z dnia 27 marca 2024 r.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

STAROSTA AUGUSTOWSKI
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są niżej wymienione nieruchomości Skarbu Państwa:
  • Nieruchomość położona w obrębie 0034 Ostrowie gmina Sztabin – działka oznaczona nr 484 o powierzchni 5,1906 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00038058/2;
  • Nieruchomość położona w obrębie 0011 Lipsk gmina Lipsk – działka oznaczona nr ewidencyjnym 1077 o powierzchni 0,6667 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00038174/1.
 2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1:
  • nie są zabudowane;
  • położone są na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023, poz. 1336 z późniejszymi zmianami) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 4. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 5. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

STAROSTA

mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 05.04.2024 r.