Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego w zakresie rozwoju sportu

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego w zakresie rozwoju sportu

Załącznik do Uchwały Nr 3/1/2024
Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 9 maja 2024r.

Ogłoszenie
Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Augustowskim (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 06.04.2023r. poz. 2026), Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego w zakresie rozwoju sportu.

O dotację celową mogą ubiegać się kluby sportowe działające na obszarze powiatu augustowskiego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
§ 1. Celem publicznym udzielanego wsparcia z zakresu rozwoju sportu jest:
1. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych działających na terenie powiatu augustowskiego,
2. poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu augustowskiego,
3. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców powiatu augustowskiego,
4. osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych działających na obszarze powiatu augustowskiego.
§ 2. 1. Przedmiotem dotacji celowej może być wsparcie finansowe klubu sportowego
w zakresie następujących zadań:
1) realizacja programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny i strojów sportowych,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych na terenie powiatu augustowskiego dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej.
2. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji celowej ustala się:
od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2024r.
§ 3. Na udzielenie dotacji celowych klubom sportowym przeznaczono w budżecie Powiatu Augustowskiego w 2024 roku kwotę ogółem 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
§ 4. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać do Zarządu Powiatuw Augustowie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów lub w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, Biuro Obsługi Klienta – w terminie do 14 czerwca 2024r., do godz. 15.00. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Augustowie.
2. Dopuszcza się możliwość składania wniosków w postaci elektronicznej. Wniosek taki powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku:

1) adres mailowy: powiat.augustowski@home.pl,
2) adresy skrytek na ePUAP: /StarostwoPowiatoweAugustow/SkrytkaESP lub /StarostwoPowiatoweAugustow/skrytka

§ 5. Od rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia dotacji celowejz budżetu Powiatu Augustowskiego nie przysługuje odwołanie.
§ 6. Informacja o udzielonych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie w terminie 7 dni od ich przyznania.
§ 7. Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Augustowskim a klubem sportowym.
§ 8. 1. Szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego w zakresie rozwoju sportu określa Uchwała Nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Augustowskim (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 06.04.2023r. poz. 2026).
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego stanowi załącznik do powyższej uchwały Rady Powiatu w Augustowie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Augustowie
Piotr Rusiecki
/podpis odręczny/

Załączniki:

UCHWAŁA NR 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Augustowskim

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Augustowskiego w zakresie rozwoju sportu

Klauzula informacyjna RODO

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści