Największy budżet Powiatu Augustowskiego

Największy budżet Powiatu Augustowskiego

15 czerwca Rada Powiatu w Augustowie udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

Podczas sesji Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podsumował ubiegły rok. W prezentacji dot. „Raportu o stanie Powiatu  Augustowskiego za 2022 rok” przybliżył najistotniejsze zrealizowane działania, zadania oraz projekty. Z analizy Raportu wynika, iż zadania Powiatu są realizowane w pełnym zakresie, a uchwały Rady Powiatu, polityki, programy i strategie powiatowe są wdrażane zgodnie z przyjętymi przez Radę dokumentami. Wydatkowane środki finansowe zapewniają prawidłową realizację zadań, a także pozwalają na przeprowadzanie ważnych dla rozwoju powiatu inwestycji i przedsięwzięć nieinwestycyjnych.

Budżet roku 2022 był największym jaki został osiągnięty w całej dotychczasowej historii Powiatu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Został przekroczony poziom 100 mln zł.

W 2022 r. Powiat Augustowski uzyskał dochody w wysokości ok. 104,78 mln zł i dokonał wydatków w łącznej wysokości ok. 106,65 mln zł. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysokość wydatków inwestycyjnych, które w 2022 r. wyniosły ponad 29,4 mln zł, co stanowi 27,6% wydatków ogółem. Na wszystkie znaczące zadania inwestycyjne pozyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie ok. 17,55 mln zł.

W 2022 r. przebudowano lub wyremontowano drogi powiatowe o długości 10,7 km (wraz z robotami wykonanymi w ramach odtworzenia dróg po prowadzonym transporcie ciężarowym w obszarze przygranicznym ponad 18,3 km), w tym ponad 1,6 km ulic miejskich w Augustowie (ul. Kopernika i ul. Rajgrodzka/Jonkajtysa), wykonano budowę mostu na rzece Olszanka oraz wybudowano 0,3 km chodnika w miejscowości Janówka.

Realizowano także wiele działań wspierających funkcjonowanie ochrony zdrowia na terenie powiatu augustowskiego. W 2022 roku SP ZZOD i SP ZOZ (bez kosztów amortyzacji) uzyskały wynik dodatni z działalności. W ubiegłym roku wartość ogółem zadań w zakresie opieki medycznej wyniosła prawie 4,86 mln zł, czyli ok. 16,5% wartości ogółem inwestycji.

Na podkreślenie zasługuje bogata oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb i aspiracji młodych ludzi oraz wysoka jakość kształcenia w augustowskich szkołach średnich. Najlepszym tego miernikiem jest zdawalność matur – w 2022 roku szkoły z Powiatu Augustowskiego zajęły pierwsze miejsce w województwie podlaskim.

Po debacie nad Raportem o stanie Powiatu, Rada Powiatu w Augustowie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Następnie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2022 rok.

Dziękuję Zarządowi Powiatu, Przewodniczącemu Rady i Radnym, Dyrektorom i pracownikom jednostek powiatowych, Skarbnikowi, Sekretarzowi, Naczelnikom i pracownikom Starostwa Powiatowego za bardzo dobrą współpracę i wszelkie działania podejmowane na rzecz rozwoju Powiatu Augustowskiego – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński.

Sesja Rady Powiatu była też doskonałą okazją do wręczenia podziękowań dwóm funkcjonariuszom z Oddziału Celnego w Augustowie, którzy udzielili pomocy kierowcy TIR-a z objawami zawału na przejściu granicznym w Budzisku.

Red.

Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź i Przewodniczący Rady A. Mursztyn wręczają listy gratulacyjne dwóm funkcjonariuszom Oddziału Celnego w Augustowie podczas Sesji Rady Powiatu w Augustowie, którzy uratowali życie kierowcy TIR-a z objawami zawału na przejściu granicznym w Budzisku.
Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź i Przewodniczący Rady A. Mursztyn wręczają listy gratulacyjne dwóm funkcjonariuszom Oddziału Celnego w Augustowie podczas Sesji Rady Powiatu w Augustowie, którzy uratowali życie kierowcy TIR-a z objawami zawału na przejściu granicznym w Budzisku.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści