Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Starosta Augustowski
na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres od 15 czerwca 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

 1. Działka Nr 3269/2 o powierzchni 317 m² położona w Augustowie obręb 3:
  • posiada założoną księgę wieczystą SU1A/00013318/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowana;
  • nieruchomość może być wykorzystana na cele rekreacyjne z dopuszczeniem realizacji tymczasowych obiektów handlowo – usługowych;
 2. Wywoławcza wysokość czynszu – 2800,00 zł miesięcznie netto, płatny w terminie do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca, na konto Starostwa Powiatowego;
 • Minimalne postąpienie – 30,00 zł.
 • Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 • Dzierżawca zostanie zobowiązany do ponoszenia na własny koszt wszelkich świadczeń publicznych, związanych z dzierżawioną nieruchomością.
 1. Na dzierżawionym terenie zakazuje się wznoszenia budynków i innych obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.
 2. W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój nr 108, parter).
 4. Wadium w wysokości 500 zł można wpłacać do dnia 29 maja 2023 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A. (liczy się data wpływu środków na konto).
 5. Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 6. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz organizatora przetargu.
 8. Organizator przetargu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter), tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
/podpis odręczny/

Augustów, dnia 16.05.2023 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści