Informacja o 36 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 36 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 36 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2022 r.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2022 r.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 r.
 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2022 r.
 8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.
 9. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2022 r.
 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2022 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021-2030 za rok 2022.
 14. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2022 – 2024 za rok 2022 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022.
 15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 16. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2022 r.
 17. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.
 21. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie poszanowania imienia św. Jana Pawła II.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Augustowskim.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Starosty Augustowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krusznik, oznaczonej nr ewidencyjnym 60.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej „zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności”.
 28. Przyjęcie protokołu XXXV/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści