Fakty o kasztanowcach na ul. Kościelnej

Fakty o kasztanowcach na ul. Kościelnej

Na temat stanu kasztanowców, rosnących przy ul. Kościelnej w Augustowie, opracowane zostały  dwie ekspertyzy dendrologiczne, zlecone przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Ekspertyzy dendrologiczne

Z dokumentów przygotowanych przez ekspertów wynika, że oceniane drzewa są chore, spróchniałe, posiadające niejednokrotnie ubytki kominowe (czyli w większości są puste w środku w pniach i konarach). Kasztanowce posiadają liczne uszkodzenia części nadziemnej (suche gałęzie, próchniejące ubytki, deformacje), odsłonięte i uszkodzone korzenie oraz nierównomiernie rozłożone korony, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ulicy. Z uwagi na lokalizację drzew pod linią elektryczną, korony kasztanowców były wielokrotnie przycinanie od góry przez służby energetyczne, co w rezultacie prowadziło do obumierania całych konarów oraz braku częściowej stateczności tych drzew. Dotychczas prowadzone zabiegi pielęgnacyjne, wykonywane na zlecenie PZD przez wyspecjalizowane firmy, nie przyniosły pozytywnych efektów. Próby nawożenia, a także podlewanie w okresach suchych także nie dały spodziewanych rezultatów. Specjalista stwierdził, że „gatunki drzew zostały niewłaściwie dobrane, dokonano nasadzeń w niewłaściwym miejscu”. W opracowaniu dendrologicznym z października 2021 r. napisano m.in.: „Drzewa te stwarzają realne zagrożenie dla życia użytkowników chodnika i jezdni. (…) Przy tak zaawansowanym stopniu spróchnienia i okaleczenia drzew nie ma żadnych możliwości poprawy ich stanu zdrowotnego, a tym bardziej wyglądu. Wskazane jest jak najszybsze ich wycięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Kolejna ekspertyza dendrologiczna, zlecona została w sierpniu br., w celu uzyskania opinii eksperta nt. sugerowanych przez Radę Miejską w Augustowie możliwości prowadzenia prac budowlanych w sposób zabezpieczający drzewa przed uszkodzeniami oraz stworzenia instalacji poprawiających kondycję kasztanowców. W ekspertyzie dendrologicznej napisano: „Kasztanowce kolidują z planowaną modernizacją ulicy, a wręcz ją uniemożliwiają. (…) Prawdopodobieństwo znacznego uszkodzenia lub usunięcia korzeni i dalsze cięcia korony kolidującej z pracą sprzętu jest tak duże, że decyzja o wycięciu drzew dodatkowo chorych wydaje się najwłaściwsza. Tym bardziej zalecanie wszelkich prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających w tej sytuacji jest bezzasadne. Kosztowne i pracochłonne zabiegi przedłużające życie drzew (nawadnianie, napowietrzanie, nawożenie dolistne i doglebowe …) dotyczą głównie drzew cennych przyrodniczo i pomników przyrody. Kasztanowce na ul. Kościelnej nawet nie są starodrzewem.” Sporządzona opinia uwzględnia wszystkie drzewa rosnące wzdłuż ul. Kościelnej.

Decyzja Konserwatora Zabytków

Z uwagi na fakt, iż teren ten jest objęty ochroną konserwatorską, po przeprowadzeniu procedury określonej dla tego typu postępowania administracyjnego, wydana została przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzja zezwalająca na usunięcie 18 szt. drzew – kasztanowców pospolitych rosnących na przedmiotowym odcinku ul. Kościelnej. W uzasadnieniu decyzji wskazano m.in., że po dokonaniu oględzin, stwierdza się, iż drzewa te „kolidują z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi i zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego”. Dokument określa termin na usunięcie drzew do dnia 31 grudnia 2023 r., z wyłączeniem okresów lęgowych ptaków. Decyzja jest prawomocna, ważna i aktualna. Jej słuszność potwierdza fakt, iż od czasu wydania dokumentu, jedno z tych drzew już całkowicie uschło i ze względów bezpieczeństwa konieczna była jego natychmiastowa wycinka.

Plany przebudowy

Ulica Kościelna w Augustowie wraz z czterema innymi ulicami została przewidziana do gruntownej przebudowy w ramach zadania pn. „Centrum komunikacyjne Augustowa…”, na które Powiat Augustowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 14 mln 155 tys. zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość tego zadania to ponad 18 mln zł.

Zaplanowano kompleksową przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą podziemną  (linie energetyczne, kanalizacja deszczowa, infrastruktura teletechniczna oraz prawdopodobnie przebudowy i modernizacje sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej). Obowiązujące przepisy wymuszają dokonanie korekt przebiegu jezdni i dostosowanie poszczególnych elementów ulicy do wymaganych parametrów. Część drzew już teraz wchodzi w skrajnię istniejącej jezdni, a po przesunięciu jej osi, wynikającym z wymogu wykonania innych, niż są obecnie wymiarów chodników, zatoki parkingowej i jezdni, drzewa nie będą mogły pozostać w obecnej lokalizacji. Tak szeroki zakres prac nie jest możliwy do wykonania bez naruszenia systemu korzeniowego drzew, co może prowadzić do zmniejszenia ich stateczności, a nawet późniejszego obumarcia. Należy podkreślić, że w ramach realizacji przebudowy ul. Kościelnej, po usunięciu 18 drzew, przewidziano nasadzenie 41 sztuk nowych.

Powiat szanuje przyrodę

Generalnie podczas realizacji inwestycji drogowych prowadzonych przez Powiat Augustowski przyjęta została zasada, że drzewa zdrowe, które nie kolidują z przebiegiem drogi, są zachowywane. Wykonuje się jedynie niezbędne wycinki, które są rekompensowane znacznie liczniejszymi nasadzeniami, odpowiednimi do wzrostu w warunkach miejskich. Warto zauważyć, że w latach 2016 – 2021 Powiatowy Zarząd Dróg posadził na terenie Augustowa ponad 500 nowych drzew – 330 klonów kulistych, ok. 100 lip, ok. 60 jarzębów i ok. 20 szt. innych gatunków, w zależności od warunków, jakie panują na danej ulicy i jakie są najbardziej odpowiednie do wzrostu poszczególnych typów drzew.

Red.

Schorowane drzewo na ul. Kościelnej
Schorowane drzewa na ul. Kościelnej
Kasztanowiec na ul. Kościelnej
Kasztanowiec na ul. Kościelnej
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści