Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona jako działka Nr 1161/1 o pow. 0,1176 ha położona w obrębie 0037 Sztabin, gmina Sztabin, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00036761/9:

  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi: Sztabin, Ewy, Kamień i Krasnoborki w gminie Sztabin (Uchwała Nr VI/91/2003 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 88, poz. 1707)) działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem 5 KS/U – Teren istniejącej stacji paliw, parkingu i projektowanej ich rozbudowy,
  • przez teren działki przebiega projektowana linia napowietrzna WN 110 kV wraz z techniczną strefą ochronną.

Cena nieruchomości – 78 600 zł.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie znajdującym się przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)

Augustów, dnia 02.08.2022 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści