Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są:
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00036714/5, składająca się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 994 o powierzchni 15,61 ha, nr ewidencyjnym 1064
   o powierzchni 1,7450 ha i nr 1399 o pow. 2,3010 ha, położonych w obrębie 0011 Lipsk, gminie Lipsk.
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00036827/0, składająca się z działki oznaczonej nr 89 o pow. 0,9892 ha, położonej w obrębie 0035 Łąki wsi Tajno Orzechówka, gminie Bargłów Kościelny.
 2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1 są niezabudowane i położone na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 916) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 4. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 5. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 24.06.2022 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści