Informacja o 30 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 30 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 30 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2021 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 171/XXIII/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2017 – 2022”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/III/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 15. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/22 z dnia 26 maja 2022 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści