Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

  1. Nieruchomość oznaczona jako działki nr 143/4 o powierzchni 0,2704 ha, nr 116/1 o pow. 0,5389 ha i nr 119/1 o pow. 0,1985 ha, położona w obrębie Gatne Drugie gmina Nowinka:
  • posiadająca założoną księgę wieczystą SU1A/00034019/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowana, dzierżawa na cele rolne;
  • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod projektowaną drogę ekspresową.

Wysokość czynszu – 605,00 zł rocznie brutto, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostaje ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter) te. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 22.05.2022 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści