Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Nieruchomość oznaczona jako działki nr 2437 o pow. 0,0360 ha i nr 2438 o pow. 0,0383 ha, położonej w obrębie 0002, miasto Augustów:

  • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00014428/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Augustowie;
  • zabudowana budynkiem usługowym stanowiącym własność użytkownika wieczystego nieruchomości;
  • w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanym „Borki – Centrum” uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466) nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą z możliwością dopuszczenia pod funkcję usługową nieuciążliwą.

Cena nieruchomości – 250 428 zł.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści