Medale „Za zasługi dla obronności kraju” na Sesji Rady Powiatu

Medale „Za zasługi dla obronności kraju” na Sesji Rady Powiatu

31 marca odbyła się Sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia odznaczeń państwowych. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 2054 z 2 sierpnia 2021 r. oraz Nr 7 z 10 stycznia 2022 r. Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” odznaczeni zostali: Państwo Janiszewscy, Państwo Klimaszewscy i Państwo Sawiccy. Odznaczenie to stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Medale zostały przyznane w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, których troje dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. Odznaczenia wręczył ppłk Jarosław Kowalewski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach. Gratulacje przekazali również: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie. Ponadto Rozkazem Dziennym Nr 63/22 z dnia 31 marca 2022 r. Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach, za współpracę w obszarze promocji obronności i służby wojskowej, Ryngrafem WKU w Suwałkach, wyróżniony został Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Dalsza część sesji upłynęła pod znakiem sprawozdań, które złożyli przedstawiciele służb, inspekcji i straży, tj.: Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniami: z wykonania planu finansowego SP ZOZ i SP ZZOD za 2021 rok, z pracy Komisji Rady Powiatu za ubiegły rok, ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z wysokości w 2021 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.

Rada Powiatu podjęła uchwały: w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Augustowie oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie i nadania statutu, a także w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji i Nauki zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, działanie 1.5 i działanie 2.4, w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Rada Powiatu podjęła również uchwały: w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego oraz zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXV/2021 Rady Powiatu w  Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2022 rok, a także uchwałę popierającej stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści