Informacja o 27 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 27 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 27 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach medali „Za zasługi dla obronności kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2021 r.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r.
 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2021 r.
 8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.
 9. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2021 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku w Augustowie za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy PowiatuAugustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021  rok”.
 12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 14. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2021 rok.
 15. Sprawozdanie z wysokości w 2021 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Augustowie oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie i nadania statutu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji i Nauki zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, działanie 1.5 i działanie 2.4.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXV/2021 Rady Powiatu w  Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 23. Podjęcie uchwały popierającej stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28  lutego 2022 roku w sprawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. (materiał zostanie przekazany podczas obrad sesji).
 24. Przyjęcie protokołu Nr XXV/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz Nr XXVI/22 z dnia 11 marca 2022 r.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści