OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Turystycznej w Augustowie”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Turystycznej w Augustowie”

Augustów, dnia 25.02.2022 r.

AB-VII-1.6740.1.7.2022

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 13.01.2022 r., uzupełniony dnia 24.02.2022 r,. Burmistrza Miasta Augustowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Turystycznej w Augustowie wraz z budową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, zbiornika retencyjnego, pompowni wód deszczowych z zasilaniem, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kablowej sieci oświetlenia ulicznego i przejść dla pieszych, kablowej linii energetycznej nN i sN, kablowej linii telekomunikacyjnej i studni kablowych oraz rozbiórką: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przepustu drogowego, sieci elektroenergetycznej kablowej nN i sN oraz linii telekomunikacyjnej” w zakresie budowy: jezdni o szerokości 6,0 m z betonu asfaltowego, ciągu pieszo – rowerowego o szer. 3,0 m (strona prawa) z betonu asfaltowego, pętli autobusowej z jezdnią bitumiczną o szerokości 6,0 m z drogą dojazdową, miejsc postojowych, chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej, wyniesionego przejścia dla pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego, pompowni wód deszczowych, urządzenia wodnego – rowu otwartego z wylotem wód opadowych, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym, sieci wodociągowej,  sieci oświetlenia ulicznego, sieci energetycznej sN i nN, kablowej linii telekomunikacyjnej oraz rozbiórki elektroenergetycznej sieci kablowej sN-15 kV i nN 0,4 kV, kablowej linii telekomunikacyjnej, przepustu drogowego i wycinki kolidujących drzew i krzewów. Inwestycja usytuowana będzie:

  • na działkach drogowych nr ewid.: 4005/3, 4005/22, 4005/23, 4005/26, 4005/41, 4005/39 obręb 4 Miasto Augustów,
  • na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

310/1 o powierzchni 0.2145 ha (z podziału dz. 310 na dz. nr 310/1 i 310/2) obręb 4 Miasto Augustów

(działka oznaczona tłustym drukiem przeznaczona jest do włączenia w pas drogi publicznej),

oraz na działkach na, których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

308/4, 4007, 945 – wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem kanału i umocnieniem wylotu

4005/38 – rozbiórka istniejącego przepustu drogowego

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 03.03.2022 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 03.03.2022 r. do 17.03.2022 r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00  w terminie do dnia 24.03.2022 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści