OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa ul. Łopianowej w Augustowie”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa ul. Łopianowej w Augustowie”

Augustów, dnia 25.02.2022 r.

AB-VII-2.6740.1.189.2021

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 27.12.2021 r. Burmistrza Miasta Augustowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa ul. Łopianowej w Augustowie” w zakresie budowy: jezdni o szerokości 5,00 m, obustronnych chodników o szerokości 2,0 m, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków, kanalizacji deszczowej i przebudowy rowu otwartego na rurociąg ф 800, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, usunięcia kolizji sieci SN i nn, drenażu odwadniającego. Inwestycja usytuowana będzie:

na działkach stanowiących własność Gminy Miasto Augustów nr ewid.: 2153/10, 2153/8, 2212/8, 2209/3, 2156/3, 2075/8, 2028/5, 2041/26, 2091/5, 2090/7, 2090/5, 2031/3, 2046/3, 2033/1, 2037/3, 2041/15, 2044/3, 2073/3, 2074/1, 2094/1, 2158/3, 2210/3, 2214/1, 2215/3, 2217/1, 3304/4, 2023/1, 2155/7 obręb 2 Miasto Augustów,

na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

2036/14 o powierzchni 0,0285 ha (z podziału dz. 2036/4 na dz. nr 2036/14 i 2036/15),
2039/1 o powierzchni 0,0128 ha (z podziału dz. 2039 na dz. nr 2039/1 i 2039/2),
2041/18 o powierzchni 0,0150 ha (z podziału dz. 2041/1 na dz. nr 2041/18 i 2041/19),
2041/20 o powierzchni 0,0145 ha (z podziału dz. 2041/12 na dz. nr 2041/20 i 2041/21),
2042/1 o powierzchni 0,0164 ha (z podziału dz. 2042 na dz. nr 2042/1 i 2042/2),
2045/1 o powierzchni 0,0336 ha (z podziału dz. 2045 na dz. nr 2045/1 i 2045/2),
2092/1 o powierzchni 0,0102 ha (z podziału dz. 2092 na dz. nr 2092/1 i 2092/2),
2093/10 o powierzchni 0,0056 ha (z podziału dz. 2093/5 na dz. nr 2093/10 i 2093/11),
2093/12 o powierzchni 0,0059 ha (z podziału dz. 2093/6 na dz. nr 2093/12 i 2093/13),
2094/4 o powierzchni 0,0018ha (z podziału dz. 2094/2 na dz. nr 2094/4 i 2094/5),
2149/1 o powierzchni 0,0354 ha (z podziału dz. 2149 na dz. nr 2149/1 i 2149/2),
2150/1 o powierzchni 0,0310 ha (z podziału dz. 2150 na dz. nr 2150/1 i 2150/2),
2151/1 o powierzchni 0,0080 ha (z podziału dz. 2151 na dz. nr 2151/1 i 2151/2),
2152/1 o powierzchni 0,0082ha (z podziału dz. 2152 na dz. nr 2152/1 i 2152/2),
2155/9 o powierzchni 0,0012 ha (z podziału dz. 2155/8 na dz. nr 2155/9 i 2155/10),
2157/1 o powierzchni 0,0139 ha (z podziału dz. 2157 na dz. nr 2157/1 i 2157/2),
2159/1 o powierzchni 0,0150 ha (z podziału dz. 2159 na dz. nr 2159/1 i 2159/2),
2160/1 o powierzchni 0,0139 ha (z podziału dz. 2160 na dz. nr 2160/1 i 2160/2),
2161/5 o powierzchni 0,0118 ha (z podziału dz. 2161/4 na dz. nr 2161/5 i 2161/6),
2162/2 o powierzchni 0,0065 ha (z podziału dz. 2162/1 na dz. nr 2162/2 i 2162/3),
2164/4 o powierzchni 0,0053 ha (z podziału dz. 2164 na dz. nr 2164/4 i 2164/5),
2168/3 o powierzchni 0,0048 ha (z podziału dz. 2168 na dz. nr 2168/3 i 2168/4),
2203/5 o powierzchni 0,0305 ha (z podziału dz. 2203 na dz. nr 2203/5 i 2203/6),
2207/1 o powierzchni 0,0057 ha (z podziału dz. 2207 na dz. nr 2207/1  i 2207/2),
2208/3 o powierzchni 0,0046 ha (z podziału dz. 2208/1 na dz. nr 2208/3 i 2208/4),
2208/5 o powierzchni 0,0060 ha (z podziału dz. 2208/2 na dz. nr 2208/5 i 2208/6),
2211/1 o powierzchni 0,0061 ha (z podziału dz. 2211 na dz. nr 2211/1 i 2211/2),
2213/3 o powierzchni 0,0074 ha (z podziału dz. 2213/2 na dz. nr 2213/3 i 2213/4),
2214/4 o powierzchni 0,0053 ha (z podziału dz. 2214/2 na dz. nr 2214/4 i 2214/5),
2215/4 o powierzchni 0,0080 ha (z podziału dz. 2215/2 na dz. nr 2215/4 i 2215/5),
2216/1 o powierzchni 0,0154 ha (z podziału dz. 2216 na dz. nr 2216/1 i 2216/2),
2217/4 o powierzchni 0,0029 ha (z podziału dz. 2217/2 na dz. nr 2217/4 i 2217/5),
2218/1 o powierzchni 0,0207 ha (z podziału dz. 2218 na dz. nr 2218/1 i 2218/2),
793/3 o powierzchni 0,0082 ha (z podziału dz. 793 na dz. nr 793/3  i 793/4),
2023/5 o powierzchni 0,0101 ha (z podziału dz. 2023/4 na dz. nr 2023/5 i 2023/6),
2025/1 o powierzchni 0,0099 ha (z podziału dz. 2025 na dz. nr 2025/1 i 2025/2),
2026/4 o powierzchni 0,0056 ha (z podziału dz. 2026/2 na dz. nr 2026/4 i 2026/5),
2026/6 o powierzchni 0,0061 ha (z podziału dz. 2026/3 na dz. nr 2026/6 i 2026/7),
2030/1 o powierzchni 0,0052 ha (z podziału dz. 2030 na dz. nr 2030/1 i 2030/2),
2083/1 o powierzchni 0,0185 ha (z podziału dz. 2083 na dz. nr 2083/1 i 2083/2),
2071/7 o powierzchni 0,0064 ha (z podziału dz. 2071/4 na dz. nr 2071/7 i 2071/8),
2079/1 o powierzchni 0,0202 ha (z podziału dz. 2079 na dz. nr 2079/1 i 2079/2),
2080/1 o powierzchni 0,0112 ha (z podziału dz. 2080 na dz. nr 2080/1 i 2080/2),
2082/1 o powierzchni 0,0093 ha (z podziału dz. 2082 na dz. nr 2082/1 i 2082/2),
3304/8 o powierzchni 0,0059 ha (z podziału dz. 3304/3 na dz. nr 3304/8 i 3304/9), obręb 2 Miasto Augustów

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach 2084/1, 2040/3, 2081/5, 2089/3, 2029/3, 2043/3, 2032/5, 2041/5, 2041/8, 2075/10 obręb 2 Miasto Augustów, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Gminy Miasta Augustów oraz na działkach na, których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu: 880, 2222/1 obręb 2 Miasto Augustów – wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego, zasilanie przepompowni, usunięcie kolizji elektrycznych,

2036/15 (z podziału 2036/4)  obręb 2 Miasto Augustów – wykonanie oświetlenia ulicznego i przepompowni ścieków,

2092/2 (z podziału 2092), 2093/11 (z podziału 2093/5), 2093/13 (z podziału 2093/6), 2094/5 (z podziału 2094/2), 2203/6 (z podziału 2203), 2149/2 (z podziału 2149), 2046/4, 2045/2 (z podziału 2045), 2044/2, 2043/4, 2036/15 (z podziału 2036/4) obręb 2 Miasto Augustów – wymiana gruntów organicznych,

1929 obręb 2 Miasto Augustów – odtworzenie nawierzchni po kolizjach energetycznych oraz po wykonaniu przyłącza elektrycznego oświetlenia ulicznego, przepompowni, włączenie ul. Łopianowej do ul. Kwaśnej,

2034/1, 2034/4, 2035, 2034/2, 2085/1, 2085/2, obręb 2 Miasto Augustów – ul. Głowackiego przewiert sterowany infrastruktura drogowa, włączenie ul. Łopianowej do ul. Głowackiego,

2070 obręb 2 Miasto Augustów – włączenie ul. Łopianowej do ul. Zielonej.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w prasie lokalnej. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 03.03.2022r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 03.03.2022r. do 17.03.2022r.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00  w terminie do dnia 24.03.2022r.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści