Informacja o XXV sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o XXV sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady XXV sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

 Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022  r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2022 – 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021 – 2030.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 166/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 65/11, położonej w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Augustowskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2022 rok.
 21. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/21 z dnia 15 listopada 2021 r.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści