Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Augustów

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Augustów

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Augustów.

  • Nieruchomość oznaczona jako:
    1. działki nr 297/17 o pow. 0,0562 ha, 298/2 o pow. 0,07 ha, położone w obrębie 0005 Miasto Augustów, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00015433/8;
    2. działka nr 1162/5 o pow. 0,1580 ha, położona w obrębie 0005 Miasto Augustów, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00001908/8.
  • Nieruchomość nie jest zabudowana.
  • Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego „Zarzecze II” dla terenów obejmujących część dzielnicy „Zarzecze” oraz „Osiedle Przylesie”, zatwierdzonym w dniu 30.05.2006 r. Uchwałą Nr XXXV/327/06 Rady Miejskiej w Augustowie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 178, poz. 1661) działki o nr ewidencyjnych 297/17 i 298/2 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z przeznaczeniem uzupełniającym – usługi nieuciążliwe, działka o nr ewidencyjnym 1162/5 przeznaczona jest częściowo pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z przeznaczeniem uzupełniającym – usługi nieuciążliwe oraz częściowo przeznaczona jest tymczasowo pod drogę publiczną klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego z przeznaczeniem docelowym – droga publiczna klasy drogi zbiorczej.
  • Darowizna nieruchomości zostanie dokonana z przeznaczeniem na cel publiczny z zakresu wydzielania gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa.

Osoba, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winna złożyć w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wniosek o nabycie tej nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

 

Augustów, dnia 19.11.2021 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści