Informacja o XXIV sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady XXIV sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 15 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Augustowie, ul. Wypusty 13.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok’’.
 10. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok i przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego – materiał zostanie przekazany podczas obrad sesji.
 11. Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2020/2021 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 12. Informacja dotycząca uchwały Nr XXVII/92/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Przyjęcie protokołów: Nr XXII/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Nr XXIII/21 z dnia 27 października 2021 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn