Zarząd Powiatu w Augustowie z absolutorium

Zarząd Powiatu w Augustowie z absolutorium

Podczas sesji, 30 czerwca, Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

W swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podsumował ubiegły rok. Starosta przedstawił prezentację dot. „Raportu o stanie Powiatu  Augustowskiego za 2020 rok”, w której przybliżył najistotniejsze obszary należące do kompetencji Powiatu, ukazując podejmowane w ubiegłym roku działania, zadania oraz projekty.

W 2020 r. Powiat Augustowski uzyskał dochody w wysokości ok. 83,5 mln zł i dokonał wydatków w łącznej wysokości 78,3 mln zł. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysokość wydatków inwestycyjnych, które w 2020 r. wyniosły ponad 21,2 mln zł, co stanowi ponad 27% wszystkich wydatków.

Główne zadania, których realizację Powiat finansował w 2020 roku, były podobne jak w roku poprzednim. Największe nakłady poniesiono w następujących sferach działalności: drogi powiatowe, ochrona zdrowia, oświata i wychowanie oraz opieka społeczna.

W 2020 r. przebudowano lub wyremontowano drogi powiatowe o długości ponad 20,4 km, wybudowano ok. 1 km chodników, a także wykonano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w Jagłowie na rzece Biebrza. Na wszystkie znaczące zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku pozyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie ok. 9,6 mln zł, a także środki z budżetu gmin, województwa i Lasów Państwowych – ok. 3,15 mln zł.

Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił wysoką jakość kształcenia w augustowskich szkołach średnich, które w 2020 r. zajęły III miejsce w województwie podlaskim pod względem zdawalności egzaminu maturalnego (wskaźnik ten wyniósł 87%, przy średniej wojewódzkiej 84% i średniej krajowej 81,7%). Od 1 września 2020 r. absolwenci szkół podstawowych mogą kształcić się w oddziale przygotowania wojskowego, który został utworzony w I Liceum Ogólnokształcącym. Decyzję w tej sprawie wydał Minister Obrony Narodowej na wniosek organu prowadzącego szkołę. Patronacką jednostką wojskową jest 14 Pułk Przeciwpancerny z Suwałk. Potwierdzeniem dobrze realizowanych działań w oświacie jest uzyskanie przez Powiat Augustowski certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” w ramach X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji oraz „Certyfikatu Nadzwyczajnego Edukacyjnej Doskonałości”, a także tytułu „Złotej Szkoły 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, jako jednej z najlepszych szkół prowadzonych przez gminy i powiaty.

Realizowano także wiele działań wspierających funkcjonowanie ochronie zdrowia na terenie powiatu augustowskiego. Wynik finansowy za 12 miesięcy działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2020 roku wynosi 3,2 mln zł (zysk) i jest to szósty z kolei rok, w którym SP ZOZ uzyskał wynik dodatni. Wynik finansowy z działalności medycznej wynosi ok. 4,6 mln zł. SP ZOZ w 2020 roku przeprowadził inwestycje na kwotę ok. 2,72 mln zł, w tym ponad 1,83 mln zł pochodziło z funduszy zewnętrznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że od 19 października 2020 r. realizowano decyzję Wojewody Podlaskiego dotyczącą przeprofilowania SP ZOZ na szpital COVID II poziomu poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 145 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 6 łóżek intensywnej terapii (na wniosek SP ZOZ od 17 listopada zwiększono o 2 łóżka intensywnej terapii oraz dodatkowo 2 łóżka respiratorowe).
Od tego dnia przyjmowano wyłącznie pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W 2020 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej przeprowadzone zostały inwestycje na kwotę ok. 4,05 mln zł, w tym ok. 3,13 mln zł pochodziło z funduszy zewnętrznych. Środki przeznaczone zostały m. in. na remont i modernizację budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz wykonanie infrastruktury zewnętrznej (drogi dojazdowe, ciągi piesze, zagospodarowanie terenów zielonych, oświetlenie terenu).

Przy realizacji zadań finansowanych z budżetu Powiatu Augustowskiego kierowano się przede wszystkim zasadą efektywności oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, co pozwoliło to na osiągnięcie wyznaczonych celów. Warto wspomnieć, że dzięki tym działaniom Powiat Augustowski już po raz piąty został liderem Rankingu Powiatów, zajmując 1. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów 2020, w kategorii do 60 tys. mieszkańców i otrzymując tytuł Dobry Polski Samorząd 2020. Wyróżnieniem jest również przyznanie Powiatowi przez ekspertów Związku Powiatów Polskich, honorowego tytułu SUPER POWIAT 2020.

Po debacie nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu w Augustowie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Opinie pozytywne wydały również Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Podczas sesji radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. i sprawozdania finansowego za 2020 r. Następnie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2020 r.

– Dziękuję Zarządowi Powiatu, Radnym, Dyrektorom jednostek powiatowych, Skarbnikowi, Sekretarzowi i pracownikom Starostwa Powiatowego za bardzo dobrą współpracę, najpierw w budowaniu tego budżetu, potem w jego realizacji – powiedział starosta Szlaszyński.

Podczas Sesji za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz polityki społecznej odznaką Primus in Agendo wyróżniona została Jadwiga Skiędziel – Główna Księgowa Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie. Medal przyznawany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nadanie odznaki jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Ponadto w dowód uznania za dynamiczny rozwój firmy na rynku krajowym i zagranicznym, potwierdzony certyfikatami i wyróżnieniami oraz wkład w rozwój gospodarczy Powiatu Augustowskiego, został wręczony medal Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” firmie British American Tobacco Polska S.A. w Augustowie. Wyróżnienie z rąk starosty Jarosława Szlaszyńskiego oraz wicestarosty Dariusza Jana Szkiłądzia odebrali: Anton Eremin – Dyrektor Naczelny Fabryki BAT w Augustowie, Zbigniew Nitka – Zastępca Dyrektora Fabryki ds. Strategii Operacyjnej, Szkoleń i Komunikacji oraz Krzysztof Andruszkiewicz – Pełnomocnik BAT ds. Kontaktów z Partnerami Społecznymi.

W związku z zakończeniem pracy zawodowej w imieniu władz samorządowych Powiatu Augustowskiego przekazane także zostały serdeczne podziękowania Andrzejowi Krzywickiemu – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy, który pełnił tę funkcję od 1995 roku. Podczas Sesji przekazano również Annie Rozmysłowicz dokument powierzenia stanowiska nowego Dyrektora PUP w Augustowie.

Red.

Wręczenie odznaki Primus in Agendo Pani Jadwidze Skiędziel – Głównej Księgowej Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.
Wręczenie odznaki Primus in Agendo Pani Jadwidze Skiędziel – Głównej Księgowej Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie. Od lewej: Andrzej Krzywicki, Starosta Jarosław Szlaszyński oraz Jadwiga Skiędziel
tuż po wręczeniu medalu Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” firmie British American Tobacco Polska S.A. w Augustowie.
Od lewej: Wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, Starosta Jarosław Szlaszyński, Dyrektor Naczelny Fabryki BAT w Augustowie Anton Eremin, Zastępca Dyrektora Fabryki ds. Strategii Operacyjnej, Szkoleń i Komunikacji Zbigniew Nitka oraz Pełnomocnik BAT ds. Kontaktów z Partnerami Społecznymi Krzysztof Andruszkiewicz.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści