Europejska Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej na okres do 2030 roku

Europejska Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej na okres do 2030 roku

O STRATEGII

W maju 2020 r. Komisja Europejska przyjęła dokument pt. „Unijna strategia na rzecz ochrony bioróżnorodności do 2030 roku”, a obecnie trwają zaawansowane prace nad wprowadzeniem w życie wytycznych do jej realizacji. W ramach tych prac prowadzone są konsultacje publiczne w celu uzyskania opinii zainteresowanych stron na temat warunków, na jakich wytyczne te powinny być realizowane. Strategia będzie stanowić centralny element unijnego planu odbudowy po pandemii COVID-19 i ma przede wszystkim służyć przywróceniu dobrego stanu przyrody w UE. Cel dobry i szczytny. Ale metody?

Objęcie ochroną co najmniej 30 % obszarów lądowych w UE, w tym co najmniej 10 % ochroną ścisłą! Każde państwo członkowskie będzie musiało uczestniczyć w działaniach w odpowiednim stopniu, który zostanie określony na podstawie obiektywnych kryteriów ekologicznych. Przedmiotem ochrony ścisłej mają być wszystkie występujące w UE lasy naturalne, lasy półnaturalne i starodrzewy (powyżej 80 lat). Z reguły będą to lasy własności państwa. W niektórych krajach członkowskich udział lasów państwowych (bez samorządowych) jest bardzo niski np. Hiszpania – 4,5%, Francja – 10,3%, Finlandia – 25%, Niemcy- 33%).

A Polska? Ze znacznym udziałem powierzchni drzewostanów powyżej 80 lat (34%) i dominującą własnością lasów publicznych (82% powierzchni lasów) może być zmuszona wyłączyć z użytkowania znacznie większą część powierzchni kraju niż 10%. Biorąc pod uwagę dotychczasową powierzchnię objętą ochroną ścisłą w Polsce, będzie ona zwiększona o kolejne minimum 2,75 mln ha. Ochrona ścisła to nie tylko zaniechanie wszelkich działań gospodarki leśnej w tym pozyskania odnawialnych surowców, ale również zakaz turystyki, wstępu do lasu czy też zmniejszenie wpływów do kas samorządów z tytułu mniejszych podatków.

Strategia jest ogólnikowa i zawiera wiele niedookreślonych (niebezpiecznych) treści.

O PROGNOZIE SKUTKÓW JEJ WDROŻENIA

Ponieważ Strategia nie odwołuje się do żadnych oficjalnych analiz dotyczących skutków jej wprowadzenia na przyrodę, społeczeństwo oraz gospodarkę (nieoficjalnie wiadomo, że takich analiz w ogóle nie sporządzono), a zawarte w niej dane charakteryzujące wzrost przychodów i ilości miejsc pracy są bardzo wątpliwe, koniecznym było opracowanie takich prognoz przez specjalistów z różnych dziedzin i naukowców.

Pomyślmy przede wszystkim o miejscach pracy i potędze polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego (2. miejsce w Europie i 4. miejsce na świecie). Bez dostępu do surowca na poziomie porównywalnym do obecnego ta branża przestanie się liczyć na rynku europejskim i światowym a tysiące Polaków straci miejsca pracy.

Czy o to chodzi twórcom Strategii?

Powinniśmy odpowiedzieć sobie również na podstawowe pytanie: czy chcemy aby otaczające nas lasy były zielone, dostępne, racjonalnie zagospodarowywane przez leśników? Czy też: ściśle chronione, pełne martwych drzew, suche, niebezpieczne, niedostępne? Dobitnym, choć niestety bardzo drogim doświadczeniem ostatnich lat jest Puszcza Białowieska – gdzie wskutek zablokowania możliwości zwalczania kornika drukarza podczas wystąpienia jego masowego pojawu doszło do zamarcia świerka na co najmniej ¼ powierzchni Puszczy a szacowana masa posuszu stojącego (i w części już leżącego) wynosi kilka mln m3.

My, leśnicy apelujemy: postawmy na zrównoważony rozwój wszystkich form korzystania z lasu a nie tylko na ochronę ścisłą! Chrońmy nasze lasy w sposób aktywny. Opowiedzmy się za zrównoważoną gospodarką leśną a lasy będą trwałe i bezpieczne.

O ANKIECIE. WAŻNE!

W trwających konsultacjach publicznych inicjatyw unijnego działania na rzecz różnorodności biologicznej może wziąć udział każdy obywatel UE poprzez zarejestrowanie się (wymagany adres mailowy), a następnie wypełnienie ankiety pod tym linkiem:

Oceniam, że ankieta jest sformułowana tendencyjnie i ma utwierdzić KE w przekonaniu, że obrana Strategia jest właściwa.

Ankieta zajmuje 36 stron i oprócz informacji ogólnych zawiera 3 zasadnicze części:

  • Część I – od str. nr, 10; dotyczy oceny realizacji dotychczasowej strategii (do roku 2020) i zawiera pytania od 1 do 13 (15 podpunktów).
  • Część II – od str. nr 19; dotyczy inwazyjnych gatunków obcych i zawiera pytania od 1 do 9 (16 podpunktów).
  • Część III – od str. nr 25; dotyczy oceny strategii do roku 2030  i zawiera pytania od 1 do 8 (30 podpunktów).

BARDZO WAŻNA!!! To w tej części ważą się losy możliwości decydowania państw członkowskich o sobie.

Podczas wypełniania ankiety proszę rozważyć następujące sugestie:

– nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania;

– unikać odpowiedzi: nie mam zdania;

– korzystać z możliwości wpisania własnego komentarza;

– Można zadawać pytania KE. Np. b. ważne: „Czy zostały sporządzone analizy skutków wprowadzenia strategii w wymiarze społecznym, gospodarczym, przyrodniczym?”

CO MOŻEMY ZROBIĆ?

  • Założyć konto na stronie www:
  • Wypełnić ankietę według własnego uznania i sumienia
  • Mieć nadzieję, iż powszechność i liczba naszych głosów będą miały wpływ na bezpieczną przyszłość polskiej ziemi, polskich lasów, polskiego przemysłu drzewnego.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie informacji i jak najliczniejszy udział w konsultacjach. Termin zakończenia konsultacji w dniu 5 kwietnia 2021 roku.

 

Lasy Państwowe/Nadleśnictwo Suwałki

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści