ZAWIADOMIENIE o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy nr: OKiS.3040.11.2020

ZAWIADOMIENIE o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia sprawy nr: OKiS.3040.11.2020

W związku z sytuacją panującą w kraju związaną z epidemią spowodowaną wirusem Sars-Cov-2, informuję, iż na podstawie art. 15zzzzzn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) Starosta Augustowski wstrzymuje bieg terminu załatwienia sprawy nr: OKiS.3040.11.2020, dotyczącej wydania decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na okres 30 dni.

Niniejsza informacja zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz na głównej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie, zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Polski ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Natomiast zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż  30 dni, o czym zawiadamia strony.

W związku z powyższym, z uwagi na utrudnienia spowodowane epidemią Sars-Cov-2 oraz prośbę o przedłużenie dla Wnioskodawcy, ze względu na problemy zdrowotne, terminu dostarczenia  dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia, wstrzymuje się bieg terminów załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 29 stycznia 2021 r. 

Starosta Augustowski
Jarosław Szlaszyński

/podpis odręczny/

Otrzymują:

  1. Strona postępowania – poprzez umieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie, a także pocztą tradycyjną.
  2. A/a.

Augustów, dn. 4 stycznia 2021 r.