Informacja o XVII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o XVII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XVII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Augustowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2023”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Augustowskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
 13. Przedstawienie Raportu za lata 2019-2020 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024’’.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi z dnia 12 listopada 2020 r.
 17. Przyjęcie protokołów: Nr XV/20 z dnia 13 listopada 2020 r., Nr XVI/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści