Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego.

 • Przedmiotem oddania w najem są dwa garaże samochodowe o powierzchni użytkowej 14,56 m2 każdy, oznaczone na graficznym załączniku do ogłoszenia nr 1 i nr 2 oraz jeden garaż samochodowy o powierzchni użytkowej 28,86 m2, oznaczony na graficznym załączniku do ogłoszenia nr 3 – wchodzące w skład budynku użytkowo-gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3-go Maja 29.
 • Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
 • Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
 • Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dla garażu o powierzchni użytkowej 14,56 m2 wynosi 90,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych), a dla garażu o powierzchni 28,86 m2 wynosi 138,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści osiem złotych). Do uzyskanej w przetargu stawki miesięcznego czynszu zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki (23%). Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
 • Czas trwania umowy najmu określony został do 31.12.2021 r.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 205 (I piętro).
 • Postąpienie minimalne wynosi 2 zł (słownie: dwa złote).
 • Wadium w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia 14 grudnia 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A. tak, aby środki pieniężne znalazły się do tego dnia na rachunku Starostwa. W przypadku gdy uczestnik zainteresowany jest najmem więcej niż jednego garażu należy wpłacić odpowiednią wielokrotność wadium.
 • Wadium wnosi się w pieniądzu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 • W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 • Zarząd Powiatu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 205 (I piętro), tel. 87 615 52 14.\

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Członek Zarządu
Marek Dobkowski
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 08.12.2020 r.

Załączniki: