Informacja o obradach XV sesji Rady Powiatu

Informacja o obradach XV sesji Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, że obrady XV sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 13 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.
 11. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok i przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego – materiał zostanie przekazany podczas obrad sesji.
 12. Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2019/2020 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Przyjęcie protokołu Nr XIV/20 z dnia 25 września 2020 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści