Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Powiat Augustowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie realizuje projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID – 19”, którego celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Pieniądze pozyskane w ramach projektu w łącznej kwocie 228 520 zł. zostały przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (tj. zakup laptopów i oprogramowania) oraz zakup środków ochrony indywidualnej (tj. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

Zakupiony sprzęt komputerowy (88 laptopów z oprogramowaniem) został przekazany wychowankom objętym obowiązkiem szkolnym z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Augustowskiego na zasadzie użyczenia, na okres 5 lat, a wszystkie rodziny zastępcze otrzymały środki ochrony indywidualnej.

Uczestnicy projektu okazywali radość z otrzymanego sprzętu. Niektóre dzieci z rodzin zastępczych nie posiadały własnego komputera, co utrudniało im naukę. Otrzymany laptop ułatwi im realizację obowiązku szkolnego.

 

 

Na zdjęciu zakupiony sprzęt i akcesoria. Od lewej maseczki i rękawiczki ochronne, komputer typu laptop z torbą do przenoszenia oraz płyn do dezynfekcji.
Poglądowe zdjęcie zakupionego w projekcie sprzętu i środków ochronnych.

Na zdjęciu laptop z naklejonym logo projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19"
Zdjęcie jednego z laptopów zakupionych w projekcie.

Logo projektu

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Źródło finansowania: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Cel projektu:

Główny cel projektu: wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Cel szczegółowy projektu: wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania;
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią;
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Działania w projekcie:

  • Zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania –  zakupu laptopów z oprogramowaniem.
  • Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych.
  • Bezpłatne użyczenie zakupionego sprzętu oraz wyposażenia podmiotom pieczy zastępczej w tym rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo wychowawczym.

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowić będą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, rodzice zastępczy i pracownicy rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

Wnioskodawca: Powiat Augustowski.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.