Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie, która odbyła się 26 sierpnia, dokonano podsumowania efektów działalności Zarządu Powiatu w 2019 roku.

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się wręczeniem Medalu Zarządu Powiatu w Augustowie Edwardowi Olszewskiemu – współzałożycielowi NSZZ „Solidarność” w Augustowie i inicjatorowi utworzenia Solidarności Pracowników Oświatowych, który uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” i był wieloletnim nauczycielem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. Medal został wręczony przez Jarosława Szlaszyńskiego – Starostę Augustowskiego, Dariusza Jana Szkiłądzia – Wicestarostę i Andrzeja Mursztyna – Przewodniczącego Rady Powiatu. W ten sposób uczczona została przypadająca w tym roku 40. Rocznica „Porozumień sierpniowych”, które otworzyły drogę do powstania w naszym kraju „Solidarności”.

Podczas sesji starosta Jarosław Szlaszyński omówił „Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2019 rok” i wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2019 rok.

W ubiegłym roku uzyskano dochody w wysokości 79,06 mln zł. Ponad 11 mln zł, tj. ponad 14% wszystkich dochodów, Powiat pozyskał ze źródeł zewnętrznych. Pozwoliło to na dokonanie wydatków w łącznej wysokości 78,43 mln zł. Był to najwyższy poziom wydatków w całej historii Powiatu. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysokość wydatków inwestycyjnych, które w 2019 roku wyniosły 20,17 mln zł, co stanowi blisko 26% wszystkich wydatków. Ostatecznie założony zakres zadań został zrealizowany przy osiągnięciu nadwyżki budżetu za 2019 rok w wysokości 634 tys. zł.

Na szczególne zwrócenie uwagi zasługuje wysokość wydatków inwestycyjnych na zadania drogowe. W 2019 r. zrealizowano w tym zakresie 5 głównych przedsięwzięć, o wartości prawie 14 mln zł. Na wszystkie znaczące zadania inwestycyjne pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota wykorzystanych środków zewnętrznych w 2019 roku wyniosła ok. 6,36 mln zł. Łącznie w ubiegłym roku zostały przebudowane lub wyremontowane odcinki dróg i ulic o długości ponad 13,6 km.

Warto podkreślić, że rok 2019 był rokiem, w którym na sfinansowanie działań w ochronie zdrowia przeznaczone zostały największe środki od czasu utworzenia Powiatu w 1999 roku. Łącznie na ten cel przekazano w formie dotacji kwotę 6,28 mln zł.

Za te środki zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną do SP ZOZ, zbudowano parking dla 110 samochodów przy szpitalu od strony ul. Szpitalnej, wykonano system sygnalizacji pożaru, zakupiono agregat prądotwórczy i zrealizowano potrzebne remonty.

Rok 2019 jest piątym z kolei, w którym augustowski szpital uzyskał dodatni wynik finansowy. Za 12 miesięcy działalności SP ZOZ w 2019 roku wynosił on 1,1mln zł (zysk).

Mając na względzie problemy osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, prowadzone były również prace inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej. W 2019 roku na ten cel wydatkowano ponad 3,4 mln zł, w tym ponad 3,39 mln zł z budżetu Powiatu przeznaczono na przebudowę części budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego i istniejącego Zakładu wraz z budową infrastruktury technicznej, co pozwoliło na zwiększenie liczby łóżek i pacjentów korzystających z usług SP ZZOD.

Placówka zakończyła rok stratą (uwzględniającą podatek dochodowy zwiększający stratę) w wysokości 34,44 tys. zł. Strata zostanie pokryta z funduszu własnego jednostki. Spowodowana jest niewystarczającą wysokością kontraktu z NFZ w stosunku do bazy lokalowej i potencjału placówki. Podejmowane są działania w celu zwiększenia kontraktu posiadanego przez SP ZZOD.

Starosta omawiając zadania realizowane w obszarach powiatowych podkreślił dbałość o wysoką jakość kształcenia, która znalazła odzwierciedlenie w wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego w augustowskich szkołach średnich oraz w uzyskanych certyfikatach i zajmowanych wysokich lokatach w ogólnopolskich rankingach: Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w ACE uzyskało tytuł honorowy „Srebrnej Szkoły 2020”, a oba licea ogólnokształcące zdobyły tytuł „Brązowej Szkoły 2020”, Powiat uhonorowany został certyfikatem „Samorządowego Lidera Edukacji 2019” oraz Wyróżnieniem Nadzwyczajnym „Menedżer Sukcesu w Oświacie”.

Podsumowując, starosta przypomniał, że za działania zrealizowane w 2019 rok Powiat Augustowski zajął 1. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów, w kategorii do 60 tys. mieszkańców i dodatkowo jako lider otrzymał prestiżowy Dobry Polski Samorząd 2019. Jest to duże osiągnięcie, ponieważ oceniając jednostki samorządu terytorialnego, niezależni eksperci Związku Powiatów Polskich wybrali w tym rankingu najlepsze i najbardziej rozwojowe samorządy w kraju, biorąc pod uwagę 63 zróżnicowane kryteria.

W głosowaniach Radni 11 głosami „za”, 2 głosami przeciwnymi i 1 głosem wstrzymującym, udzielili wotum zaufania, a następnie 11 głosami „za” i 3 głosami przeciwnymi, udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.

– W imieniu Zarządu Powiatu, dziękuję Wysokiej Radzie za udzielenia wotum zaufania i absolutorium oraz proszę o solidarność i dalszą współpracę przy realizacji zadań i planów powiatowych – powiedział starosta. – Dziękuję wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego i pracownikom Starostwa, za bardzo dobre współdziałanie i za codzienną pracę na rzecz mieszkańców Powiatu Augustowskiego, dodał.

Sesja Rady Powiatu w Augustowie w dniu 26.08.2020 r. Wręczenie Medalu Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Edwardowi Olszewskiemu

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści