Informacja o obradach XIII sesji Rady Powiatu

Informacja o obradach XIII sesji Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, że obrady XIII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

 Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2019 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2019 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
 9. Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 16. Przyjęcie protokołu Nr XII/20 z dnia 29 czerwca 2020 r.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści