Sesja w Dniu Samorządu Terytorialnego

Sesja w Dniu Samorządu Terytorialnego

27 maja w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyły się obrady XI sesji Rady Powiatu w Augustowie. Przed przystąpieniem do głosowań nad projektami uchwał, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski złożył życzenia z okazji Dnia Samorządowca.

– W tym wyjątkowym dniu, kiedy obchodzimy 30-stą rocznicę pierwszych w pełni wolnych i demokratycznych wyborów samorządowych, składam Państwu Radnym, Pracownikom, Kierownikom jednostek organizacyjnych serdeczne podziękowanie za dobrą, rzetelną i owocną pracę na rzecz lokalnej społeczności Powiatu Augustowskiego – powiedział starosta. Przekazuję życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dodał.

Po sprawozdaniu z pracy Zarządu Powiatu podjęto uchwały w sprawie zadań, na które przeznacza się środki z PFRON w 2020 r., określono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego, a także udzielono pomocy finansowej Gminie Sztabin oraz Gminie Nowinka na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych. Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie do partnerstwa i wspólną realizację projektu pt. „Fachowcy z Augustowa” w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z EFS. Dokonano również zmian w budżecie Powiatu Augustowskiego na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023.

Omówione zostały sprawozdania z działalności PCPR w Augustowie oraz z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim w roku 2019. Przedstawiono również Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej. Rada Powiatu zapoznała się także ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” oraz ze sprawozdaniem z pracy Komisji Rady Powiatu za ubiegły rok.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie rozpoznania skarg na postępowanie Starosty Augustowskiego oraz na postępowanie Dyrektora i personelu pielęgniarskiego SP ZOZ w Augustowie.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawił „Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2019 rok”. Dokument jest dostępny na stronie internetowej www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści