Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres od 15 czerwca 2020 r. do dnia 15 września 2020 r.

Starosta Augustowski

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres od 15 czerwca 2020 r. do dnia 15 września 2020 r.

 1. Działka Nr 3269/2 o powierzchni 317 m² położona w Augustowie obręb 3:
  • posiada założoną księgę wieczystą SU1A/00013318/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy   w Augustowie;
  • jest niezabudowana;
  • nieruchomość może być wykorzystana na cele rekreacyjne z dopuszczeniem realizacji tymczasowych obiektów handlowo – usługowych.
 2. Wywoławcza wysokość czynszu – 2050 zł miesięcznie netto, płatny w terminie do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca 2020 r., na konto Starostwa Powiatowego Nr 97 1240 5211 1111 0010 2989 8094 PEKAO S.A.
  • minimalne postąpienie – 30 zł;
  • cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %;
  • dzierżawca zostanie zobowiązany do ponoszenia na własny koszt wszelkich świadczeń publicznych, związanych z dzierżawioną nieruchomością.
 1. Na dzierżawionym terenie zakazuje się wznoszenia budynków i innych obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.
 2. W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 3. Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – przetarg na dzierżawę działki nr 3269/2” można przesyłać do dnia 2 czerwca 2020 r. (wtorek, liczy się data wpływu) na adres Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów.
 4. Komisja przetargowa w dniu 3 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój nr 205, I piętro) dokona otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich – bez uczestnictwa oferentów. O wyborze oferenci zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia komisji przetargowej, jak również informacja zostanie przesłana na piśmie na adres korespondencyjny podany w ofercie.
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • oferowaną cenę;
  • kopię dowodu wniesienia wadium;
  • klauzulę informacyjną RODO (załącznik do ogłoszenia).
 1. Wadium w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) należy wpłacić do dnia 29 maja 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A. (liczy się data wpływu środków na konto, w tytule przelewu wpisać „Przetarg na dzierżawę działki Skarbu Państwa nr 3269/2”).
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz organizatora przetargu.
 4. Organizator przetargu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (I piętro).

Tel. 87 615 52 14.

Starosta

mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)