Informacja o obradach X sesji Rady Powiatu

Informacja o obradach X sesji Rady Powiatu

INFORMACJA

Informuję o obradach X sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali szkoleniowej budynku zajęć praktycznych (I piętro) w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA

Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział wyłącznie radni Rady Powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej www.augustowski.home.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 89/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka
  w placówkach opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2020 roku.
 11. Sprawozdanie z wysokości w 2019 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2019 r. (materiał zostanie przedłożony na sesji)
 13. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego. (materiał zostanie przedłożony na sesji)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.
 16. Przyjęcie protokołu Nr IX/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści