Składanie wniosków do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wyżarne

Składanie wniosków do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wyżarne

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wyżarne

Augustów, dnia 29.01.2020 r., GK.6622.1.2016.MB

Na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty Augustowskiego z dnia 17.09.2019 r. Nr GK.6622.1.2016.MB o nieustaleniu wykazu uprawnionych na podstawie art. 6 ww. ustawy do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wyżarne stała się ostateczna, informuje się o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wyżarne, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy.

Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust. 6 pkt. 2 świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Zgodnie z art. 8c ust. 5 ww. ustawy wniosek powinien zawierać:

  1. Określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
  2. Imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a;
  3. Nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a;
  4. Wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto we wniosku wskazuje się dowody, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Jeżeli wskazane dowody będą wystarczające Starosta wyda decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw  rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.

Wnioski należy składać do Starosty Augustowskiego, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów.

Termin składania wniosków zgodnie z art. 8c ust. 4 powyższej ustawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji, przy czym termin ten liczy się od dnia wywieszenia tej informacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Augustowie. Termin składania wniosków ustala się do dnia 31 stycznia 2021 r.

Z up. Starosty
mgr inż. Leszek Osyda
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
geodeta powiatowy
(podpis nieczytelny)

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści