Budżet Powiatu na 2020 rok

Budżet Powiatu na 2020 rok

Podczas sesji Rady Powiatu, 30 grudnia, radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na przyszły rok.

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 77,84 mln zł, z tego na realizację zadań własnych Powiatu kwotę 68,18 mln zł i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7,94 mln zł.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów będą:
1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 39,54 mln zł, które stanowią ponad 51% dochodów ogółem,

2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11,56 mln zł, który będzie wynosił blisko 15% dochodów ogółem,

3) dochody własne osiągane przez jednostki powiatowe w wysokości 3,19 mln zł, w tym głównie z opłat komunikacyjnych w kwocie 1,43 mln zł.

Wydatki w 2020 r. zaplanowano w wysokości 76,59 mln zł.

– Zarząd Powiatu przedstawia optymalny projekt budżetu, zawierający inwestycje głównie na drogach powiatowych i w obszarze służby zdrowia, a więc w tych dziedzinach, gdzie są one najbardziej potrzebne – powiedział w swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Wydatki inwestycyjne na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości ponad 14 mln zł i będą one stanowiły blisko 19% wszystkich wydatków budżetu. Będzie to kolejny, już szósty rok wysokiego, blisko 20-procentowego udziału inwestycji. Pragnę zaznaczyć, że wydajemy środki roztropnie i korzystamy ze wszystkich możliwych, dostępnych Powiatowi środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji – podkreślił starosta.

Główne kierunki przeznaczenia środków na wydatki bieżące będą podobne jak w latach ubiegłych, za wyjątkiem wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. W 2020 r. na sfinansowanie działań oświatowych przeznaczone zostaną środki w wysokości 31,46 mln zł, tj. ponad 50% wydatków bieżących budżetu ogółem. Ze względu na podwójny rocznik w klasach pierwszych, udział tych wydatków jest większy niż w 2019 r. o 5 punktów procentowych.

Znaczne środki będą także przeznaczane na opiekę społeczną, pieczę zastępczą i wspieranie rodzin. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości ponad 12 mln zł.

W projekcie budżetu na 2020 r. założono osiągnięcie nadwyżki budżetu w wysokości 1,25 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę części rat kredytów w kwocie 852 tys. zł oraz udzielenie pożyczek dla SP ZOZ i SP ZZOD na przejściowe finansowanie wydatków w ramach projektów dofinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020.

Na 2020 r. planowane jest zmniejszenie zadłużenia Powiatu Augustowskiego do poziomu 2 mln zł.

– Jest to budżet optymalny, ambitny, ale realny. Dziękuje Panu Skarbnikowi za pracę nad budżetem, komisjom, za uważną analizę uchwały oraz wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do opracowania tego dokumentu – powiedział na zakończenie wystąpienia starosta Szlaszyński.

Za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r. głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści