Rozpoczęcie roku w powiatowych szkołach

Rozpoczęcie roku w powiatowych szkołach

2 września uroczystymi nabożeństwami w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego oraz kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie rozpoczął się rok szkolny 2019/2020.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w poszczególnych szkołach. Wzięli w nich udział uczniowie, rodzice, liczne grono pedagogiczne i pracownicy szkoły oraz przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście. W związku z wielką wagą przywiązywaną do kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski. W inauguracji roku szkolnego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym uczestniczyła Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczniów rozpoczynających nowy rok nauki i wszystkich zgromadzonych powitali po wakacjach dyrektorzy poszczególnych szkół. Jednym z elementów uroczystości w Zespole Szkół Specjalnych było zdjęcie z budynku szkoły tablicy z nazwą Gimnazjum Nr 5, wygaszonego z dniem 31 sierpnia br. Zdemontowania dokonał Roman Krzyżopolski – Dyrektor ZSS. Inauguracja roku szkolnego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym była doskonałą okazją do złożenia Jerzemu Stankiewiczowi – nauczycielowi ACE, obchodzącemu jubileusz 50-lecia pracy zawodowej, serdecznych gratulacji oraz wyrazów uznania i wdzięczności za wkład w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodzieży.

Był to szczególny dzień dla 975 uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w szkołach średnich w Augustowie – 459 uczniów po gimnazjum (84% wszystkich absolwentów z powiatu augustowskiego) i 516 uczniów po szkole podstawowej (90% absolwentów).

Łącznie w augustowskich szkołach średnich i szkołach specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 uczy się 2.111 uczniów, w ramach 87 oddziałów, w tym – 899 osób w technikach, 793 osoby w liceach ogólnokształcących, 365 osób w szkołach branżowych  i 54 osoby w szkołach specjalnych. W szkołach zawodowych (w technikach i szkołach branżowych) kształci się prawie 60% młodzieży, w różnorodnych zawodach, zgodnych z prognozą zapotrzebowania na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Określając cele augustowskich szkół średnich na rok szkolny 2019/2020, za główne priorytety uznano: zapewnienie właściwej struktury organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, utrzymanie wysokiej jakości kształcenia, rozwijanie współpracy z pracodawcami w ramach kształcenia zawodowego oraz przywiązywanie dużej wagi do edukacji wychowawczej i patriotycznej młodzieży.

U progu nowego roku szkolnego życzymy uczniom niesłabnącego zapału i chęci do nauki, a nauczycielom wielu owoców ich pracy w postaci wspaniałych sukcesów uczniów.

Red.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w ACE

Fot. J. Lech

Podziękowanie Jerzemu Stankiewiczowi za 50 lat pracy zawodowej

Fot. J. Lech

Zdjęcie z budynku ZSS tablicy z nazwą Gimnazjum Nr 5

Fot. S. Piekarska

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści