Informacja o obradach VI sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach VI sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach VI sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2018 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny.
 11. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie poprawy dostępności komunikacyjnej Powiatu Augustowskiego.
 12. Przyjęcie protokołu Nr V/19 z dnia 14 maja 2019 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Szanowni Mieszkańcy powiatu augustowskiego,

Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok, oprócz radnych, mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu augustowskiego.

Zasady udziału mieszkańców w debacie określa art. 30a ust. 7 i ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgłoszenia udziału, zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie, należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 26 (II piętro).

Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie – bezpośredni link: http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.4297/attachment.1.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści