Z myślą o pacjentach Hospicjum

13 maja odbyła się uroczystość przekazania do użytku inwestycji zrealizowanej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

W ramach zadania wykonano remont piętra i łącznika budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17. Dzięki realizacji inwestycji na piętrze utworzono sale dla pacjentów, a w łączniku: salę rehabilitacyjną, kaplicę oraz pomieszczenia administracyjne. Wykonawcą prac była Firma Budowlana Dardom. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie liczby łóżek: o 23 w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i o 5 w Hospicjum Stacjonarnym, dzięki czemu, będzie można starać się o większy kontrakt z NFZ. Fundusze, w wysokości 3,3 mln zł, na remont i modernizację piętra oraz łącznika, pochodziły z dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Uroczystość rozpoczęto odczytaniem dekretu Ks. Biskupa Jerzego Mazura – Biskupa Ełckiego o utworzeniu w SP ZZOD w Augustowie kaplicy pod wezwaniem bł. Hanny Chrzanowskiej. Następnie odprawiona została msza święta koncelebrowana przez księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego oraz księdza prałata Jerzego Owsiankę – Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne otwarcie zmodernizowanego obiektu. Krystyna Wilczewska – Dyrektor SP ZZOD powitała przybyłych gości i przekazała głos Jarosławowi Szlaszyńskiemu – Staroście Augustowskiemu.

– Nie ma większej zasługi niż służba drugiemu człowiekowi, który cierpi i potrzebuje pomocy. Mając tę świadomość Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji podjął decyzję, a Zarząd Powiatu obecnej kadencji zrealizował tę inwestycję, po to, żeby zwiększyć liczbę miejsc dla naszych pacjentów, bo osób cierpiących, które wymagają pomocy jest coraz więcej – powiedział starosta Szlaszyński. – W planie są kolejne prace modernizacyjne, ponieważ Pani Dyrektor podpisała już umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach którego zostanie wyremontowane piętro w drugim skrzydle budynku, dodał. Wyraził również podziękowanie personelowi Hospicjum oraz wolontariuszom.

Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działalność SP ZZOD za postawę pełną empatii i zaangażowania oraz ofiarną pomoc bliźnim.

W uroczystości udział wzięli również m.in.: Marzena Juczewska – Zastępca Dyrektora NFZ w Białymstoku, Lilianna Anna Zielińska i Dariusz Żakiewicz – wykonawca inwestycji.  W otwarciu uczestniczyli także członkowie Rady Społecznej SP ZZOD poprzedniej i obecnej kadencji. Powiat Augustowski reprezentowali: starosta, wicestarosta – Dariusz Jan Szkiłądź, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński oraz Wojciech Protasiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Po przecięciu wstęgi i poświęceniu przez księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego, uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć zmodernizowany budynek.

Kolejne inwestycje w SP ZZOD ruszą lada dzień. W dniu 14 maja podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie Krystyna Wilczewska – Dyrektor SP ZZOD podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Wzajemna współpraca na rzecz wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej na pograniczu litewsko-polskim”. Liderem jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, a partnerem litewskim Training center „Dainava” z Drusskiennik. Budżet SP ZZOD wynosi 2,2 mln zł, z czego 1,9 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska, a wkład własny w wysokości 335 tys. zł zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Augustowskiego. Projekt będzie realizowany do września 2020 r.

W wyniku realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny (między innymi aparatura dla pacjentów wentylowanych mechanicznie) i wyposażenie do zakładu leczniczo-opiekuńczego. Ponadto zagospodarowane będzie otoczenie Hospicjum – powstaną tereny zieleni, ciągi komunikacyjne, alejki do spacerowania z pacjentami na wózkach inwalidzkich, zostanie zakupiony i zamontowany sprzęt do ćwiczeń dla pacjentów na świeżym powietrzu, a także wybudowane ogrodzenie i oświetlenie całej posesji.

Ponadto 18 kwietnia br. Dyrektor SP ZZOD podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo – opiekuńczy SP ZZOD w Augustowie”, w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostanie wyremontowane piętro wraz z wymianą stolarki okiennej w drugim skrzydle budynku oraz zakupiona i zamontowana będzie winda. Budżet projektu wynosi prawie 2,5 mln zł, z czego  2,1 mln zł  stanowi dofinansowanie ze środków UE, a ok. 375 tys. zł zostanie sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego, jako wkład własny. Projekt będzie realizowany do maja 2020 r.

Red.

Z myślą o pacjentach Hospicjum Z myślą o pacjentach HospicjumZ myślą o pacjentach Hospicjum Z myślą o pacjentach HospicjumZ myślą o pacjentach Hospicjum

podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Wzajemna współpraca na rzecz wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej na pograniczu litewsko-polskim”