Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich

Szkoły średnie w Augustowie są przygotowane na przyjęcie wszystkich absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu augustowskiego oraz chętnych z innych powiatów. Szacuje się, że zostanie przyjętych około 950 uczniów. Będą utworzone osobne klasy uczniom, którzy ukończyli gimnazjum i osobne klasy uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

Zdobycie poszukiwanego i dobrze płatnego zawodu zapewniają szkoły branżowe. Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, do klas wielozawodowych, zostaną przyjęci wszyscy chętni, zarówno po gimnazjum, jak i po szkole podstawowej. W tej szkole będą się także kształcić przyszli elektrycy oraz monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Natomiast uzyskanie nowego, poszukiwanego na rynku pracy zawodu operatora obrabiarek skrawających, proponuje Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych.
W tej szkole będzie też można w klasie integracyjnej zdobyć zawód kucharza.

W Technikum Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym planowane jest utworzenie sześciu klas pierwszych absolwentom gimnazjów i sześciu klas pierwszych absolwentom szkół podstawowych. Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik mechatronik, technik informatyk, technik handlowiec, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Po dwa oddziały klas pierwszych po gimnazjum i po szkole podstawowej zostaną utworzone w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych. Młodzież będzie mogła kształcić się w zawodzie technik ekonomista i technik mechanik.

W I Liceum Ogólnokształcącym przygotowano cztery oddziały klas pierwszych dla absolwentów gimnazjów i cztery oddziały klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej, natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym – odpowiednio po trzy oddziały klas pierwszych.

Zainteresowania i preferencje absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych oraz ich wyniki na świadectwach i egzaminach zweryfikują planowane liczby oddziałów w poszczególnych szkołach.

Od 13 maja rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły średniej. Nabór potrwa do 18 czerwca do godziny 16.00. Wnioski należy pobrać ze strony https://www.nabor.pcss.pl/augustow.

W terminie od 21 do 25 czerwca wniosek o przyjęcie do szkoły średniej musi być uzupełniony o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (oryginały lub kopie).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 5 lipca o godz. 10.00.

Potwierdzeniem woli uczenia się w danej szkole średniej będzie złożenie w terminie do 10 lipca do godz. 16.00 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

Ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 12 lipca o godz. 10.00.

– Zachęcamy do kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w augustowskich szkołach – mówi Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie. – Należą one do najlepszych w regionie, o czym świadczą osiągane od kilku lat bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz zajmowane wysokie lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół średnich, dodaje.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół średnich znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie: www.augustowski.home.pl w zakładce „Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych” oraz na stronie naboru: https://www.nabor.pcss.pl/augustow

Red.