AUGUSTÓW JAKO PIERWSZY PRZYSTĄPI DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

AUGUSTÓW JAKO PIERWSZY PRZYSTĄPI DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W pierwszy poniedziałek lutego (04.02) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach rozpocznie tegoroczną kwalifikację wojskową.
Na administrowanym przez WKU terenie pierwsi przystąpią do niej mieszkańcy Augustowa, a następnie, od 13 lutego osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Augustowskiego. Wzorem lat ubiegłych kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hożej 2 b. Zakończy się 22.02.2019 roku.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Każda osoba, która stawi się do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie określające wspomnianą zdolność, założona jej zostanie ewidencja wojskowa oraz wydana książeczka wojskowa.

W 2019 roku do kwalifikacji wojskowej muszą się stawić:

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia „B”) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia „B”) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust.4i4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu rady ministrów;
  5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Udając się na kwalifikację wojskową należy zabrać:
1)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2)    posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
3)    aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
4)    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.
Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w wezwaniach, które otrzymają osoby obowiązane do stawiennictwa.

Kilkugodzinny udział w kwalifikacji wojskowej podzielony będzie na etapy:
1)    pierwszy – potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz poinformowanie o jej przebiegu;
2)    drugi – tworzenie ewidencji wojskowej – na podstawie dokumentów i rozmowy;
3)    trzeci – udział w badaniach lekarskich, których wynikiem będzie wydanie przez  powiatową komisję lekarską orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia A, B C, D);
4)  czwarty – indywidualna rozmowa z przedstawicielem wojskowego komendanta uzupełnień i wydanie książeczki wojskowej.

W sytuacji, gdy osoba do tego zobowiązana, bez uzasadnionej przyczyny, nie stawi się do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.

Kolejnym miejscem prowadzenia kwalifikacji wojskowej będą Suwałki. Rozpocznie się ona kilka dni później, tj. 7 lutego 2019 roku, w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego (ul. Szpitalna 60). Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie internetowej WKU w Suwałkach w zakładce: POZOSTAŁE/KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019.

Informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać dzwoniąc do WKU w Suwałkach (tel. 261 347 357).

Tekst: WKU w Suwałkach

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści