Budżet Powiatu na 2019 rok

Budżet Powiatu na 2019 rok

Podczas sesji Rady Powiatu 28 grudnia radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości około 71,58 mln zł, z tego na realizację zadań własnych Powiatu kwotę 62,17 mln zł i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7,05 mln zł.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów będą:
1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 37,02 mln zł, które stanowią ponad 51% dochodów ogółem,

2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11,31 mln zł, który będzie wynosił blisko 15% dochodów ogółem,

3) dochody własne osiągane przez jednostki powiatowe w wysokości ogółem 3,22 mln zł, w tym głównie z opłat komunikacyjnych w wysokości 1,43 mln zł.

Wydatki w 2019 r. zaplanowano w wysokości 71,90 mln zł.

– Konstruując projekt budżetu na 2019 r. po raz kolejny przyjęliśmy zasadę stosowaną w V kadencji Rady, że rozwój polega na wybraniu najważniejszych priorytetów dla działań Powiatu, skupienia na nich środków finansowych i zapewnieniu prawidłowej realizacji – powiedział w swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Wydatki inwestycyjne na 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości ponad 16 mln zł i będą stanowiły ponad 23% wszystkich wydatków budżetu. Będzie to kolejny, piąty rok wysokiego, ponad 20-procentowego udziału inwestycji.

– Pragnę zaznaczyć, że wydajemy środki roztropnie i korzystamy ze wszystkich możliwych, dostępnych Powiatowi środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji – podkreślił starosta.

Pierwszym priorytetem jest przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych. Główne zadania planowane do realizacji w przyszłym roku to przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biebrza w ciągu drogi powiatowej Dębowo – Jagłowo. Założono, że oba te zadania, każde o wartości kosztorysowej około 6 mln zł, będą realizowane przy udziale dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz we współpracy z gminami, przy zachowaniu stosowanej od 2003 r. zasady o finansowaniu wkładu własnego po 50% przez gminy i Powiat.

Drugim priorytetem jest służba zdrowia. Zarząd Powiatu czyni cały czas starania, aby wygospodarowywać fundusze z budżetu i pozyskiwać dodatkowe środki na doposażenie i remonty w tej ważnej dziedzinie. W 2019 r. największe środki w łącznej kwocie 3,67 mln zł zostaną skierowane na potrzeby rozwoju Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. Podstawowym zadaniem, rozpoczętym jeszcze w 2018 r. jest przebudowa i rozbudowa części budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, tj. przebudowa I piętra i łącznika na potrzeby SP ZZOD wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej o wartości 3,21 mln zł. Wykonanie tych prac stworzy warunki do zwiększenia liczby łóżek z dotychczasowych 30 na 60 i umożliwi rozszerzenie kontraktu z NFZ. Zadanie to jest w całości finansowane z dochodów własnych Powiatu.

Ponadto zaplanowano sfinansowanie przez Powiat wkładu własnego do dwóch projektów SP ZZOD na łączną kwotę 459 tys. zł, z tego:

  • kwotę 345 tys. zł na zagospodarowanie terenu wokół budynku, przy współfinansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020; projekt o wartości ogólnej 2,41 mln zł został zakwalifikowany do realizacji w latach 2019 – 2020,
  • kwotę 114 tys. zł na remont i modernizację budynku po byłym internacie przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; projekt na ogólną kwotę 2,55 mln zł został złożony i oczekuje na rozpatrzenie.

W ciągu kilku ostatnich lat główne środki były przeznaczane na potrzeby Szpitala. W efekcie tych działań został on wyposażony w znaczne ilości nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej. Zmodernizowano i wyremontowano też pomieszczenia oddziałów i przychodni specjalistycznych. Działania te będą kontynuowane w 2019 r. Na ich realizację zaplanowano w budżecie 828 tys. zł. Planowane jest dofinansowanie:

  • budowy parkingu dla samochodów o wartości 294 tys. zł, jest to kontynuacja zagospodarowania terenu wokół szpitala realizowanego w 2018 r.,
  • wykonanie nowej instalacji przeciwpożarowej w budynku głównym o wartości 294 tys. zł, jest to realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej,
  • zakup i montaż nowego agregatu prądotwórczego o wartości 100 tys. zł,
  • sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 140 tys. zł do projektu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020, projekt obejmujący zakup aparatury i sprzętu medycznego na oddział chirurgii, o wartości ogólnej 1 mln zł, został zakwalifikowany do realizacji w latach 2019 – 2020.

Ponadto w budżecie zarezerwowano środki w wysokości 1,25 mln zł na skutki spłaty w 2019 r. przez SP ZOZ kredytu poręczonego przez Powiat w latach poprzednich.

Łącznie na sfinansowanie wydatków w ochronie zdrowia zaplanowano środki w wysokości 5,75 mln zł.

Trzecim priorytetem działań Powiatu jest oświata. W przyszłym roku na sfinansowanie bieżących działań w tym obszarze przeznaczone zostaną środki w wysokości 25,57 mln zł, tj. ponad 35% wydatków budżetu ogółem. Na inwestycje i remonty zaplanowano kwotę 473 tys. zł, w tym na modernizację bieżni boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym o wartości 197 tys. zł.

Wydatki na opiekę społeczną, pieczę zastępczą i wspieranie rodzin, stanowią kolejną ważną sferę działalności Powiatu i wyniosą w 2019 r. 7,84 mln zł, tj. blisko 11% wydatków ogółem.

Założono, że przy realizacji wszystkich zadań, wystąpi deficyt budżetu w wysokości 328 tys. zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków. Źródłem spłaty rat kredytów w 2019 r. w kwocie 1 mln zł będą wolne środki w kwocie 996 tys. zł oraz przychody w kwocie 34 tys. zł z tytułu spłaty rat pożyczki udzielonej w 2015 r. dla SP ZZOD. Wystąpienie wolnych środków na koniec 2018 r. będzie wynikiem osiągnięcia w 2018 r. deficytu budżetu niższego niż zaplanowano.

W 2019 r. zadłużenie Powiatu Augustowskiego zmniejszy się i na koniec roku wyniesie kwotę 3 mln zł. Jest to bezpieczny poziom zadłużenia i konieczność jego spłaty nie wpłynie negatywnie na poziom realizacji zadań w poszczególnych latach.

 – Jest to budżet optymalny, ambitny, ale realny. Zawiera wszystkie dochody jakie Powiat Augustowski mógł uzyskać. Zaplanowane zadania są możliwe do zrealizowania – powiedział na zakończenie wystąpienia starosta Szlaszyński. – Dziękuje Panu Skarbnikowi za pracę nad budżetem, komisjom, za uważną analizę uchwały oraz wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do opracowania tego dokumentu i będą dokładali starań do jego prawidłowej realizacji, dodał.

Red.

 

 

 

 

 

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści