Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 30 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Zakup samochodu do transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl w terminie od 6 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego – pobierz

********************************************************************

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Augustowie, podczas posiedzenia w dniu 21 grudnia 2018 r., podjął uchwałę nr 39/3/2018 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego polegającego na działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób poprzez zakup samochodu do transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance.

Uznając za celową realizację ww. zadania publicznego, Zarząd Powiatu w Augustowie postanowił:

  1. zlecić realizację tego zadania Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, zgodnie ze złożoną przez nie ofertą,
  2. wesprzeć realizację tego zadania poprzez przekazanie dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
  3. przekazać środki finansowe na podstawie umowy o realizację zadania publicznego.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści