Nowe Władze Powiatu

Nowe Władze Powiatu

22 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu w Augustowie w kadencji obejmującej lata 2018 – 2023.

Prowadzenie obrad rozpoczął Waldemar Jedliński. Na początku nowo wybrani radni Rady Powiatu w Augustowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Następnie jednogłośnie wybrano komisję skrutacyjną, która przeprowadzała głosowania tajne podczas sesji. Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu w Augustowie został wybrany Andrzej Mursztyn. Wiceprzewodniczącymi zostali: Wojciech Marek Protasiewicz oraz Ireneusz Sokołowski.

Następnie wprowadzono kolejne punkty do porządku obrad. Starostą Augustowskim wybrany został Jarosław Szlaszyński, który był jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko.
– Dziękuję za zaufanie, którym mnie Państwo Radni obdarzyliście, deklaruję, że będę pracował dla dobra Powiatu najlepiej jak potrafię – powiedział nowo wybrany starosta.

Wicestarostą został Dariusz Jan Szkiłądź, a członkami Zarządu Powiatu w Augustowie: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński.

Następnie podjęto uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Powiatu w Augustowie. Poniżej podajemy nazwiska radnych tworzących poszczególne komisje.

Komisja Budżetu i Finansów
A. Bukowski
A. Mursztyn
E. Pszczoła
M. Sobolewski
D. Szkiłądź

Komisja Spraw Społecznych
M. Jeruć
M. Kaszuba
J. Lisek
E. Puczyłowska
J. Szlaszyński

Komisja Infrastruktury Technicznej
W. Jedliński
M. Kotarski
E. Pszczoła
M. Sobolewski
I. Sokołowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
M. Jeruć
M. Kaszuba
J. Lisek
P. Rusiecki
M. Sobolewski

Komisja Rewizyjna
M. Jeruć
J. Lisek
E. Pszczoła
E. Puczyłowska
P. Rusiecki

Na zakończenie obrad, Jarosław Szlaszyński – pełniący funkcję starosty w minionej kadencji oraz przedstawiciele pracowników Starostwa Powiatowego podziękowali za pracę i zaangażowanie obecnym na sali Członkom Zarządu Powiatu w Augustowie w latach 2014 – 2018.

Red.

I Sesja Rady Powiatu w Augustowie Starosta Jarosław Szlaszyński i Wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści