Informacja o obradach XXXIV sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach XXXIV sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach XXXIV sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się 10 listopada 2018 r. (sobota) o godz. 1000 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień między zadaniami, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 226/XXVIII/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i  przechowywaniem  pojazdów w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Augustowskim (V)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
 11. Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2017/2018 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 13. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Budżetu i Finansów,
  3. Komisji Spraw Społecznych,
  4. Komisji Infrastruktury Technicznej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/18.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie 

Andrzej Sobolewski

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści