Złożono wnioski o 4,7 mln zł dotacji na drogi powiatowe

Złożono wnioski o 4,7 mln zł dotacji na drogi powiatowe

14 września Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski podpisali wnioski o dofinansowanie przebudowy ważnych dróg powiatowych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Szansę na gruntowną przebudowę w przyszłym roku ma ul. Wojska Polskiego w Augustowie. Szacunkowa wartość zadania wynosi około 6 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania, to około 3 mln zł. Planowana jest modernizacja 700 mb. ulicy. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni bitumicznej, zatoki postojowe, chodniki wraz z wyznaczeniem po stronie prawej ciągu pieszo rowerowego oraz wykonane będą elementy poprawiające bezpieczeństwo na drodze. Dodatkowo na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza oraz Norwida zostaną wydzielone oddzielne pasy do skrętu w lewo oraz do skrętu w prawo, a także do jazdy na wprost i do skrętu w prawo w ciągu ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza jadąc od strony ronda Solidarności.

Drugi wniosek o dofinansowanie dotyczył rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820. Szacunkowa wartość zadania, to około 3,4 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi około 1,7 mln zł. Zadanie obejmuje kompleksową rozbudowę drogi, wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznych, wlotów skrzyżowań i innych ich elementów, chodników w miejscowości Kurianki, poboczy żwirowych, utwardzonych nawierzchni zjazdów, wykonanie zatoki autobusowej z peronem, odwodnienie drogi w postaci rowów przydrożnych, przepustów z tworzyw sztucznych, ścieków prefabrykowanych, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Wnioski o dofinansowanie zostały złożone w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Inwestycje planowane są na 2019 r., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Augustowie, podjętą podczas sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym w dniu 14 września br.

Red.

Podpisanie wniosków o dofinansowanie przebudowy ważnych dróg powiatowych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści