Informacja o obradach XXX sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach XXX sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA

 

Uprzejmie informuję, że obrady XXX sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2019 dotacji celowej dla SP ZZOD w Augustowie przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2019 dotacji celowej dla SP ZZOD w Augustowie przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Wzajemna współpraca na rzecz wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej na pograniczu litewsko-polskim”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2017 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Mickiewicza 2 w Augustowie.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/18 z dnia 23 maja 2018 r.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad.

   Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie  

          Andrzej Sobolewski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści